22:05 | 16/03/2023
Loading...

Những hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước từ ngày 01/05/2023?

Các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước? Có bao nhiêu hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả?

Đối tượng nào sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước?

Căn cứ tại Điều 4 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 quy đinh về đối tượng bị xử phạt như sau:

Đối tượng bị xử phạt
1. Cá nhân quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 5 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thực hiện hành vi quy định tại Chương II của Pháp lệnh này.
2. Tổ chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 5 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thực hiện hành vi quy định tại Chương II của Pháp lệnh này.
3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm:

- Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 gồm:

+ Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam;

+ Trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác

- Tổ chức thực hiện hành vi vi phạm được quy định tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 gồm:

+ Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

+ Tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam;

+ Trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Từ ngày 01/05/2023, những hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Từ ngày 01/05/2023, những hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước? (Hình từ Internet)

Những hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước?

Căn cứ tại Điều 5 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 quy đinh về các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, như sau:

Các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
1. Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật Kiểm toán nhà nước.
2. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Kiểm toán nhà nước.
3. Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 68 của Luật Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, các hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là:

- Các hành vi bị nghiêm cấm đối với đơn vị được kiểm toán; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán

+ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước;

+ Cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước;

+ Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

+ Mua chuộc, đưa hối lộ cho Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên Kiểm toán nhà nước;

+ Che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công.

+ Nghiêm cấm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

- Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán.

- Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước.

Các hình thức xử phạt chính và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước?

Căn cứ tại Điều 6 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 quy đinh về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm:
a) Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Theo đó, có 02 hình thức xử phạt chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm:

- Cảnh cáo;

- Phạt tiền

02 biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực kiếm toán nhà nước bao gồm:

- Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 có hiệu lực từ 01/05/2023.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán Nhà nước

Võ Ngọc Trúc Quỳnh

Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước mới nhất năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện đối với cộng tác viên Kiểm toán nhà nước là cá nhân và tổ chức được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chuẩn bị triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật
Phát hành báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước có bao nhiêu nhóm thông tin chính?
Hỏi đáp Pháp luật
Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Những hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước từ ngày 01/05/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành vi cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành vi mua chuộc, hối lộ Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào