16:35 | 17/03/2023
Loading...

Chế độ làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM được quy định như thế nào? Mối quan hệ giữa Sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP. HCM được quy định thế nào?

Chế độ làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM quy định như thế nào? Mối quan hệ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM và Bộ Tài nguyên và Môi trường? Nhờ anh chị tư vấn.

Chế độ làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ làm việc của Sở có quy định cụ thể như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc của Sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó dựa trên quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố và các công việc được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy quyền.

- Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì Giám đốc Sở phải báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo về tổ chức, hoạt động của Sở; báo cáo công tác khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề trong phạm vi quản lý;

- Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện, người đứng đầu Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

	 Chế độ làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 16/03/2023 được quy định như thế nào?

Chế độ làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 16/03/2023 được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Mối quan hệ giữa Sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP. HCM được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 7 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định như sau:

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý ngành, lĩnh vực trong cả nước. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động, về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phải kịp thời báo cáo và đề xuất để Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Vậy, mới quan hệ giữa Sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động, về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa phù hợp với tình hình thực tiễn hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở phải kịp thời báo cáo và đề xuất để UBND Thành phố làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đối với Ủy ban nhân dân Thành phố là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Sở với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố có quy định như sau:

Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo những vấn đề liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường của Thành phố cho Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố; chuẩn bị các nội dung để trả lời chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề trong phạm vi quản lý.
...

Vậy, đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố thì Sở có trách nhiệm sau:

- Báo cáo những vấn đề liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường của Thành phố cho Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Chuẩn bị các nội dung để trả lời chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý;

- Cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề trong phạm vi quản lý.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Võ Linh Trang

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào