14:45 | 17/03/2023
Loading...

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM có bao nhiêu bộ phận? Biên chế trong Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM được quy định như thế nào?

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM có bao nhiêu bộ phận? Quy định về biên chế trong Sở được quy định như thế nào? Có những đơn vị sự nghiệp công nào trực thuộc Sở?

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu bộ phận?

Căn cứ Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về những bộ phận trong Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Sở
a) Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc;
b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định phân công công tác đối với thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố.
c) Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
d) Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.
2. Các phòng, ban chuyên môn:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Pháp chế;
d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
đ) Phòng Quản lý đất;
e) Phòng Kinh tế đất;
g) Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
h) Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển, đảo;
i) Phòng Quản lý chất thải rắn;
k) Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
l) Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám;
3. Chi cục và tổ chức tương đương: Chi cục Bảo vệ môi trường.
4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
a) Trung tâm Phát triển quỹ đất;
b) Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố;
c) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;
d) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
đ) Trung tâm Đo đạc bản đồ;
e) Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn tài nguyên và môi trường;
g) Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố;
h) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
i) Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 4 bộ phận chính, cụ thể:

- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc;

- Các phòng, ban chuyên môn: 11 phòng ban;

- Chi cục và tổ chức tương đương: Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 9 đơn vị

Sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có bao nhiêu bộ phận? Quy định về biên chế trong Sở được quy định như thế nào?

Sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có bao nhiêu bộ phận? Quy định về biên chế trong Sở được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Biên chế trong Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về biên chế trong Sở Tài nguyên và Môi trường có quy định như sau:

Biên chế
1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân Thành phố giao hằng năm trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và năm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Thành phố được Trung ương giao.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Theo đó, việc biên chế trong Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định như sau:

- Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân Thành phố giao hằng năm trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và năm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Thành phố được Trung ương giao.

- Dựa trên những vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Có những đơn vị sự nghiệp công nào trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh?

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về những bộ phận trong Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức
...
4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
a) Trung tâm Phát triển quỹ đất;
b) Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố;
c) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;
d) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
đ) Trung tâm Đo đạc bản đồ;
e) Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn tài nguyên và môi trường;
g) Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố;
h) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
i) Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố.

Vậy, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở bao gồm:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố;

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Đo đạc bản đồ;

- Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn tài nguyên và môi trường;

- Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Võ Linh Trang

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào