09:12 | 17/12/2022
Loading...

Đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?

Quy định về đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ? Động từ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học viên trong giáo dục môn lịch sử-địa lí Chương trình xóa mù chữ được giải thích như thế nào? Thời lượng thực hiện giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào? Quy định về thiết bị dạy học môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ? Mong anh/chị tư vấn!

Quy định về đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ?

Phần thứ hai Chương trình xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ như sau:

1. Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động học và điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động quản lí.
2. Phương châm đánh giá là khuyến khích được sự say mê học tập, tìm hiểu, khám phá các vấn đề có liên quan đến môn học, giúp học viên tự tin, chủ động sáng tạo và chăm chỉ học tập.
3. Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Lịch sử và Địa lí; chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của học viên trong những tình huống cụ thể.
4. Bên cạnh đánh giá kiến thức, kĩ năng, cần tăng cường và áp dụng biện pháp thích hợp để đánh giá thái độ của học viên trong học tập; chú trọng xem xét sự hiểu biết của học viên về lịch sử, địa lí của địa phương, vùng miền, đất nước; hiểu biết bước đầu về thế giới và khả năng vận dụng những kiến thức lịch sử, địa lí để tìm hiểu môi trường xung quanh, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
5. Kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; giữa đánh giá định tính và định lượng; giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học viên.
6. Sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau: đánh giá thông qua bài viết: 01 bài kiểm tra định kì.

Theo đó, việc giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ dựa vào mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động học và điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động quản lí.

Đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?

Đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Động từ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học viên trong giáo dục môn lịch sử-địa lí Chương trình xóa mù chữ được giải thích như thế nào?

Phần thứ hai Chương trình xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT giải thích các động thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học viên trong giáo dục môn lịch sử-địa lí Chương trình xóa mù chữ như sau:

Chương trình xóa mù chữ môn Lịch sử và Địa lí sử dụng các động từ hành động để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học viên. Một số động từ được sử dụng lặp lại ở các mức độ khác nhau, nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện đối tượng, độ phức tạp và độ khó khác nhau. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, độ phức tạp và độ khó của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ đặt trong ngoặc đơn. Khi ra đề kiểm tra, giáo viên có thể thay thế các động từ trong bảng tổng hợp bằng động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học viên.

Thời lượng thực hiện giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?

Phần thứ hai Chương trình xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT quy định về thời lượng thực hiện giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ như sau:

Thời gian dành cho mỗi lớp học là 55 tiết/kỳ. Kỳ 5 có 10 tiết chuyên đề hành dụng, lựa chọn 2 trong 3 chuyên đề để học bắt buộc. Các mạch nội dung “Các vùng miền trên đất nước Việt Nam” và “Một số sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam” được tổ chức dạy học trong kỳ 4 và kỳ 5.
Dự kiến thời lượng dành cho mỗi mạch nội dung được trình bày trong bảng sau:

Mạch nội dung

Chủ đề

Kỳ 4 (Số tiết)

Kỳ 5 (Số tiết)

Các vùng miền trên đất nước Việt Nam

Trung du và miền núi Bắc Bộ

8


Đồng bằng Bắc Bộ

10Duyên hải miền Trung

8Tây Nguyên


8


Nam Bộ


9


Đất nước và con người Việt Nam

Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính

Thiên nhiên Việt Nam

Biển, đảo Việt Nam

Dân cư và dân tộc ở Việt Nam

8


Một số sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam

Các quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam

Văn Lang, Âu Lạc, Phù Nam, Champa

6


Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam

Đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc

Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

Triều Trần và kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê

Triều Nguyễn

13Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930

Cách mạng tháng Tám năm 1945

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975


15


Thế giới

Các nước láng giềng: Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc); Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Vương quốc Campuchia.


10

Các chuyên đề hành dụng

Thiên nhiên và con người

Bảo vệ môi trường tại địa phương

Các nhân vật lịch sử của dân tộc Việt Nam


10

Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ


2

2

Tổng cộng

55

55

Quy định về thiết bị dạy học môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ?

Phần thứ hai Chương trình xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT quy định về thiết bị dạy học môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ như sau:

Bộ thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lí bao gồm:
- Mô hình hiện vật, tranh ảnh lịch sử, địa lí, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...;
- Bản đồ, lược đồ;
- Sơ đồ, các bảng thống kê,...;
- Phim video;
- Các phiếu học tập có các nguồn sử liệu;
- Phần mềm dạy học (nghiên cứu và từng bước sử dụng rộng rãi).
Thiết bị dạy học môn Lịch sử và Địa lí là các nguồn tư liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh và giàu sức thuyết phục, không chỉ nhằm minh hoạ bài giảng của giáo viên mà còn hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động học tập tự tìm tòi tri thức lịch sử, địa lí của học viên một cách tích cực, sáng tạo. Giáo viên tạo điều kiện cho học viên làm việc trực tiếp với các thiết bị dạy học theo phương châm: Hãy để cho học viên tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị, suy nghĩ nhiều hơn làm việc nhiều hơn và trình bày ý kiến của mình nhiều hơn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chương trình xóa mù chữ

Trần Thúy Nhàn

Chương trình xóa mù chữ
Hỏi đáp mới nhất về Chương trình xóa mù chữ
Hỏi đáp pháp luật
Học viên học Chương trình xóa mù chữ được đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mục đích đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đánh giá học viên khuyết tật học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Mục tiêu chung trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về yêu cầu về năng lực tự chủ và tự học của học viên Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Cấu trúc chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Định hướng về nội dung giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Định hướng giáo dục khoa học xã hội trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề thực vật và động vật được quy định như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chương trình xóa mù chữ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào