09:03 | 16/12/2022
Loading...

Quy định về thực hiện quyền mua qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Việc xử lý thực hiện quyền mua; thực hiện đăng ký, nhận trái phiếu chuyển đổi và xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Thực hiện quyền mua qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định thực hiện quyền mua như sau:

Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thực hiện quyền
...
3. Thực hiện quyền mua:
3.1. Chuyển nhượng quyền mua:
Việc chuyển nhượng quyền mua theo quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:
a. Thành viên bên chuyển nhượng khi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua đồng thời gửi cho VSD điện MT542 - Yêu cầu chuyển nhượng quyền mua.
b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua của Thành viên bên chuyển bằng điện MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua thành công hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua. Trường hợp chấp thuận chuyển nhượng, VSD thông báo cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng bằng điện MT544 - Thông báo chuyển nhượng cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng.
3.2. Đăng ký đặt mua:
Việc đăng ký đặt mua quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:
a. Thành viên khi nộp hồ sơ đăng ký đặt mua sẽ đồng thời gửi cho VSD điện MT565 - Yêu cầu đặt mua.
b. VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đặt mua cho Thành viên bằng điện MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký đặt mua thành công hoặc MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký đặt mua.
3.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua thực hiện theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền.

Việc thực hiện quyền mua chứng khoán qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện qua:

- Chuyển nhượng quyền mua

+ Thành viên bên chuyển nhượng khi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua đồng thời gửi cho VSD điện MT542 - Yêu cầu chuyển nhượng quyền mua.

+ VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua của Thành viên bên chuyển bằng điện MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua thành công hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua. Trường hợp chấp thuận chuyển nhượng, VSD thông báo cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng bằng điện MT544 - Thông báo chuyển nhượng cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng.

- Đăng ký đặt mua:

+ Thành viên khi nộp hồ sơ đăng ký đặt mua sẽ đồng thời gửi cho VSD điện MT565 - Yêu cầu đặt mua.

+ VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đặt mua cho Thành viên bằng điện MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký đặt mua thành công hoặc MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký đặt mua.

Quy định về thực hiện quyền mua qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? (Hình từ Internet)

Thực hiện đăng ký, nhận trái phiếu chuyển đổi qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Theo khoản 4 Điều 10 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định thực hiện đăng ký, nhận trái phiếu chuyển đổi như sau:

Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thực hiện quyền
...
4. Thực hiện đăng ký, nhận trái phiếu chuyển đổi:
4.1 Việc đăng ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:
a. Thành viên khi gửi Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sẽ đồng thời gửi cho VSD điện MT565 - Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi.
b. VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đăng ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi cho Thành viên bằng điện MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi thành công hoặc MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi.
4.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền.

Việc thực hiện đăng ký, nhận trái phiếu chuyển đổi qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022.

Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Tại Điều 11 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022 quy định xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ như sau:

Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ
1. Đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch:
Việc đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (sau đây gọi là Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán) khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:
a. Sau khi nhận kết quả giao dịch từ SGDCK, VSD lập và gửi cho Thành viên Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch, Thông báo các tài khoản của nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán khi không đủ số dư chứng khoán sở hữu, Thông báo cập nhật thông tin nhà đầu tư dưới dạng FileAct - Thông báo kết quả giao dịch.
b. Thành viên kiểm tra và gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD dưới dạng điện MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch.
2. Xác nhận thanh toán giao dịch trực tiếp:
Thành viên gửi xác nhận thanh toán giao dịch trực tiếp đối với các giao dịch lùi thời hạn thanh toán quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán cho VSD dưới dạng điện MT598 - Xác nhận giao dịch thanh toán trực tiếp.
3. Gửi chứng từ thanh toán:
Việc gửi chứng từ thanh toán tiền và chứng khoán cho Thành viên quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán qua Cổng giao tiếp trực tuyến được VSD thực hiện dưới dạng FileAct - Thông báo kết quả thanh toán bù trừ.
4. Xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán:
Sau khi hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán, VSD gửi Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp nội dung thông báo này dưới dạng điện MT598 - Thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán.
5. Trình tự và thời gian xử lý việc gửi và xác nhận kết quả giao dịch, gửi chứng từ thanh toán thực hiện theo các Phụ lục kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán.

Giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ được xử lý theo quy định tại Điều 11 Quy định về hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm Quyết định 40/QĐ-VSD năm 2022.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chứng khoán

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào