11:13 | 07/12/2022
Loading...

Theo quy định, việc xử lý vi phạm thủ trưởng của đơn vị chủ trì cuộc thanh tra đối với cuộc thanh tra Chính phủ bị chậm ra sao?

Xử lý vi phạm thủ trưởng của đơn vị chủ trì cuộc thanh tra đối với cuộc thanh tra Chính phủ bị chậm như thế nào? Xử lý vi phạm đối với cuộc thanh tra không đảm bảo chất lượng như thế nào? Mẫu Phiếu trình thành lập đoàn thanh tra Chính phủ được quy định như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Xử lý vi phạm thủ trưởng của đơn vị chủ trì cuộc thanh tra đối với cuộc thanh tra Chính phủ bị chậm như thế nào?

Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 20 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP năm 2022 có quy định về xử lý vi phạm thủ trưởng của đơn vị chủ trì cuộc thanh tra đối với cuộc thanh tra Chính phủ bị chậm như sau:

3. Đối với Thủ trưởng của đơn vị chủ trì cuộc thanh tra

a) Trường hợp có 02 cuộc thanh tra chậm quá 03 tháng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đưa vào báo cáo để nhắc nhở, phê bình tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ để có giải pháp khắc phục;

b) Trường hợp có 03 cuộc thanh tra chậm quá 03 tháng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; không xem xét khen thưởng, nâng ngạch, nâng lương trước hạn;

c) Trường hợp có từ 04 cuộc thanh tra trở lên chậm quá 03 tháng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo, đề xuất Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, điều động công chức và các nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ theo quy định.

4. Đối với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ được phân công chỉ đạo cuộc thanh tra

a) Trường hợp có 03 cuộc thanh tra chậm quá 03 tháng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp hoặc Vụ Tổ chức cán bộ đưa vào báo cáo tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hoặc cuộc họp Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ để có giải pháp Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành;

b) Trường hợp có 04 cuộc thanh tra chậm quá 03 tháng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp hoặc Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục đưa vào báo cáo tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hoặc cuộc họp Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ xem xét việc nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua, khen thưởng;

c) Trường hợp có từ 05 cuộc thanh tra trở lên chậm quá 03 tháng, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho phù hợp.

2. Xử lý vi phạm đối với cuộc thanh tra không đảm bảo chất lượng như thế nào?

Tại Điều 21 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 465/QĐ-TTCP năm 2022 có quy định về xử lý vi phạm đối với cuộc thanh tra không đảm bảo chất lượng như sau:

1. Cuộc thanh tra không đảm bảo chất lượng là cuộc thanh tra không đảm bảo về nội dung thanh tra, có thiếu sót, vi phạm trong hoạt động thanh tra. Tùy theo tính chất, mức độ không bảo đảm chất lượng, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thủ trưởng đơn vị chủ trì, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ được phân công sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Mẫu Phiếu trình thành lập đoàn thanh tra Chính phủ được quy định như thế nào?

Tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-TTCP năm 2022 có quy định về mẫu Phiếu trình thành lập đoàn thanh tra Chính phủ như sau:

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /PTr-……

, ngày … tháng … năm …

 

PHIẾU TRÌNH

V/v thành lập Đoàn thanh tra

Kính gửi: Tổng Thanh tra Chính phủ

Đơn vị trình: ……………………………………………………………………………………….

Tên văn bản trình: ………………………………………………………………………………..

Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………...

1. Tóm tắt nội dung: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Ý kiến Vụ Kế hoạch - Tổng hợp
(Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm)

 

 

 

2. Thủ trưởng đơn vị trình
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

4. Ý kiến Vụ Tổ chức cán bộ
(Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm)

 

 

 

5. Ý kiến của Phó Tổng Thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm)

 

 

 

6. Ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ
(Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm)

 

 

 

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thanh tra

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào