10:30 | 01/12/2022
Loading...

Việc báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

Quy định về việc báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Quy định về việc Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Quy định về việc Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Quy định về việc Báo cáo đột xuất tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Mong anh/chị giải đáp!

1. Quy định về việc báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Theo Khoản 1 Điều 7 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về việc báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020, chi tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

b) Nội dung báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; kiến nghị, đề xuất với từng cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có);

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống tư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Tần suất báo cáo: định kỳ hàng năm;

đ) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo của kỳ báo cáo;

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: đối với báo cáo định kỳ năm 2021 được tính từ ngày 07 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đối với báo cáo định kỳ các năm tiếp theo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo;

g) Đề cương báo cáo: theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban thành kèm theo Thông tư này.

2. Quy định về việc Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về việc Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải kết quả sơ kết 03 năm về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020, chi tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

b) Nội dung báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 03 năm; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất với từng cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có);

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống tư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 năm 2024;

đ) Đề cương báo cáo: theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban thành kèm theo Thông tư này.

3. Quy định về việc Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Theo Khoản 3 Điều 7 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về việc Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải kết quả tổng kết 05 năm về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020, chi tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

b) Nội dung báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 05 năm; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo hiệu quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và phù hợp với điều kiện thực tế;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống tư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 30 tháng 09 năm 2025.

đ) Đề cương báo cáo: theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban thành kèm theo Thông tư này.

4. Quy định về việc Báo cáo đột xuất tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không?

Theo Khoản 4 Điều 7 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT quy định về việc Báo cáo đột xuất tình hình thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không như sau:

Báo cáo đột xuất tình hình thực hiện Đề án

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo đột xuất Cục Hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 khi được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hoặc phát sinh các vấn đề cần giải quyết nhưng vượt thẩm quyền của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ngoài ra, Khoản  5 Điều 7 Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BGTVT còn quy định thêm như sau: 

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm rà soát, đánh giá các nội dung báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo sơ kết 03 năm và báo cáo tổng kết 05 năm về tình hình thực hiện Đề án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo định kỳ

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào