13:45 | 22/11/2022
Loading...

Cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng có trình tự thủ tục như thế nào?

Trình tự thủ tục cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng như thế nào? Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp gồm gì? Hồ sơ trúng tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Trình tự thủ tục cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về trình tự thủ tục cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Đối với các trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:
a) Đối với trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước:
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và thông báo của các của cơ sở đào tạo về khóa đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai bằng văn bản về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tới các đơn vị thuộc Bộ. Các đơn vị tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ theo quy định tại Điều 9 và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ quyết định hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học theo quy định.
Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng thì phải gửi hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 9 Quy chế này về đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức. Các đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển/đi học và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ quyết định hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học theo quy định.
b) Đối với trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và thông báo của các cơ quan có liên quan về khóa đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai bằng văn bản về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tham gia khóa học tới đơn vị liên quan. Các đơn vị tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển/đi học theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo Bộ được phân công phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và Lãnh đạo Bộ được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học theo quy định.
Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng (trừ trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian dưới 03 tháng mà không sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp) thì phải gửi hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 9 Quy chế này về đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức. Các đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển/đi học theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học theo quy định.
Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian dưới 03 tháng mà không sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp thì Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức tiến hành xem xét, cho phép công chức, viên chức dự tuyển và gửi kết quả trúng tuyển và hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cử công chức, viên chức đi học theo quy định.
c) Trường hợp đặc biệt do yêu cầu của khóa học hoặc theo yêu cầu của các quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp cần cử đích danh công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi với Thủ trưởng đơn vị có liên quan, sau đó Vụ Tổ chức cán bộ quyết định hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định theo quy định.
2. Đối với các trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng đơn vị có đơn vị sự nghiệp: Căn cứ thông báo bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ về nội dung, chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, Thủ trưởng đơn vị thông báo công khai nội dung, chỉ tiêu của khóa học và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị; xem xét, quyết định cử viên chức dự tuyển/đi học theo quy định đồng thời gửi văn bản cử viên chức dự tuyển/đi học về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.
Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, thì phải gửi hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 9 Quy chế về đơn vị quản lý trực tiếp viên chức. Các đơn vị quản lý trực tiếp viên chức xem xét, quyết định cử viên chức dự tuyển/đi học theo quy định đồng thời gửi văn bản cử viên chức dự tuyển/đi học về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.
3. Đối với trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp: Căn cứ thông báo bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ về nội dung, chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp thông báo công khai nội dung, chỉ tiêu của khóa học và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị; lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Tổ chức cán bộ trước khi quyết định cử viên chức dự tuyển/đi học theo quy định đồng thời gửi văn bản cử viên chức dự tuyển/đi học về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý; Trường hợp nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người thì phải xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách đơn vị trước khi quyết định cử.
Trường hợp viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, thì phải gửi hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 9 Quy chế này về đơn vị quản lý trực tiếp viên chức. Các đơn vị quản lý trực tiếp viên chức lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Tổ chức cán bộ trước khi xem xét, quyết định cử viên chức dự tuyển/đi học theo quy định đồng thời gửi văn bản cử viên chức dự tuyển/đi học về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, quản lý.

- Trình tự thủ tục cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng với trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai bằng văn bản về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tới các đơn vị thuộc Bộ. Các đơn vị tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ quyết định hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học. Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng thì phải gửi hồ sơ về đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức. Các đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển/đi học và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ quyết định hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học theo quy định.

- Với trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai bằng văn bản về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tham gia khóa học tới đơn vị liên quan. Các đơn vị tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo Bộ được phân công phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và Lãnh đạo Bộ được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học. Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng (trừ trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian dưới 03 tháng mà không sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp) thì phải gửi hồ sơ về đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức. Các đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức tiến hành xem xét, đề xuất danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển/đi học theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cử công chức, viên chức dự tuyển/đi học. Trường hợp công chức, viên chức tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian dưới 03 tháng mà không sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp thì Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức tiến hành xem xét, cho phép công chức, viên chức dự tuyển và gửi kết quả trúng tuyển và hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, lấy ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cử công chức, viên chức đi học.

- Trường hợp đặc biệt do yêu cầu của khóa học hoặc theo yêu cầu của các quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp cần cử đích danh công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ trao đổi với Thủ trưởng đơn vị có liên quan, sau đó Vụ Tổ chức cán bộ quyết định hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp gồm gì?

Theo khoản 1 Điều 9 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
a) Đơn xin dự tuyển, trong đó nêu rõ: họ tên, năm sinh, chức vụ, ngạch công chức, viên chức, thời gian công tác, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, chuyên ngành đã tốt nghiệp, chuyên ngành đăng ký dự thi, tên đề tài nghiên cứu, thời gian nghiên cứu (nếu có). Đối với trường hợp tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong đơn xin dự tuyển đề nghị trình bày rõ chuyên ngành dự tuyển, dự kiến: các cơ sở đào tạo sẽ đăng ký dự tuyển, nước đến và khoảng thời gian dự tuyển (có thể trên 01 năm).
b) Văn bản cử công chức, viên chức dự tuyển của Thủ trưởng quản lý trực tiếp;
c) Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo trong trường hợp tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng (nếu có);
d) Các tài liệu khác theo yêu cầu của khóa học.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp gồm đơn xin dự tuyển. Đối với trường hợp tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong đơn xin dự tuyển đề nghị trình bày rõ chuyên ngành dự tuyển, dự kiến: các cơ sở đào tạo sẽ đăng ký dự tuyển, nước đến và khoảng thời gian dự tuyển (có thể trên 01 năm); Văn bản cử công chức, viên chức dự tuyển của Thủ trưởng quản lý trực tiếp; Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo trong trường hợp tự liên hệ các khóa đào tạo, bồi dưỡng; Các tài liệu khác theo yêu cầu của khóa học.

Hồ sơ trúng tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Tại khoản 2 Điều 9 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về hồ sơ trúng tuyển đi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

2. Hồ sơ trúng tuyển bao gồm:
a) Văn bản cử công chức, viên chức đi học của Thủ trưởng quản lý trực tiếp;
b) Thông báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo;
c) Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đối với trường hợp đi đào tạo sau đại học (mẫu số 01/ĐTBD);
d) Các tài liệu khác theo yêu cầu của khóa học.

Hồ sơ trúng tuyển bao gồm: Văn bản cử công chức, viên chức đi học của Thủ trưởng quản lý trực tiếp; Thông báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo; Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đối với trường hợp đi đào tạo sau đại học; Các tài liệu khác theo yêu cầu của khóa học.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công chức
Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào về quản lý biên chế?
Hỏi đáp pháp luật
Cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc về thẩm quyền của ai?
Hỏi đáp pháp luật
Để cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng cần điều kiện và tiêu chuẩn gì?
Hỏi đáp pháp luật
Cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng có trình tự thủ tục như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có tiến hành, xếp loại chất lượng đối với công chức đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng trong năm không?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức có được đi làm khi đang bị truy tố cấm đi khỏi nơi cư trú không?
Hỏi đáp pháp luật
Tài sản thu nhập của vợ công chức có bắt buộc phải kê khai khi công chức có nghĩa vụ kê khai?
Hỏi đáp pháp luật
Thời gian chậm nhất để phúc khảo thi vòng 2 công chức bao nhiêu ngày?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có quyền lợi như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có chế độ báo cáo như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào