13:47 | 22/11/2022
Loading...

Quy định như nào về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục?

Tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục, như sau:

a) Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
b) Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm;
c) Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục như sau:

- Ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm;

- Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Quy định như nào về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục?

Quy định như nào về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục?

Theo khoản 12 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục, theo đó:

a) Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học và các trình độ đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục;
b) Trình Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam;
c) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định công nhận, thu hồi quyết định công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
d) Quản lý hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục gồm quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; Trình Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

Quyết định công nhận, thu hồi quyết định công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo?

Căn cứ khoản 13 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo, như sau:

a) Ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;
b) Trình Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học; chuyển trường đại học thành đại học và thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học; liên kết các trường đại học thành đại học; chuyển cơ sở giáo dục đại học tư thục thành cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;
c) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo gồm ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

Trình Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học; chuyển trường đại học thành đại học và thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học; liên kết các trường đại học thành đại học;

Chuyển cơ sở giáo dục đại học tư thục thành cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Minh Tài

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các đơn vị nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như thế nào về vị trí và chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như nào về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng giáo dục?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ, quyền hạn gì về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị nào là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỏi đáp pháp luật
Xác định, đặt hàng nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào