13:49 | 22/11/2022
Loading...

Cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc về thẩm quyền của ai?

Thẩm quyền cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc về ai? Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp là gì? Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ tư pháp như thế nào?

Thẩm quyền cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc về ai?

Căn cứ Điều 5 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về thẩm quyền cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Bộ trưởng quyết định cử công chức, viên chức đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tương ứng với các đối tượng sau:
a) Chương trình đào tạo sau đại học và bồi dưỡng ở nước ngoài cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, trừ các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều này;
b) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với Thứ trưởng và tương đương, Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ.
2. Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức quyết định cử công chức, viên chức đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước tương ứng với các đối tượng sau:
a) Chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước cho công chức, viên chức từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống các đơn vị thuộc Bộ, trừ các đối tượng quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều này;
b) Chương trình bồi dưỡng ở trong nước cho công chức, viên chức là Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ.
3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử công chức đi học các chương trình đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng ở trong nước tương ứng với các đối tượng là công chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống của các đơn vị thuộc Bộ, trừ Cục Công tác phía Nam.
4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử công chức, viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống của đơn vị đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, trừ các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều này.
5. Thủ trưởng đơn vị có đơn vị sự nghiệp được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử viên chức của đơn vị đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước.
6. Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống của đơn vị đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài. Trường hợp nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người thì phải lấy ý kiến Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và báo cáo Thứ trưởng phụ trách đơn vị cho chủ trương trước khi quyết định cử.
7. Trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng yêu cầu việc chọn, cử phải do Bộ Tư pháp thực hiện thì Lãnh đạo Bộ hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sẽ quyết định cử công chức, viên chức của các đơn vị đi đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và thẩm quyền phân cấp tương ứng.

Thẩm quyền cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc về Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Thủ trưởng đơn vị có đơn vị sự nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp.

Thẩm quyền cử công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (Hình từ Internet)

Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp là gì?

Theo Điều 4 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng.

Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo quy định của Đảng và pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng.

Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ tư pháp như thế nào?

Tại Điều 3 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ tư pháp như sau:

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện và có phân công, phân cấp đối với các đơn vị thuộc Bộ.
2. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; yêu cầu của vị trí việc làm; phù hợp với quy hoạch cán bộ, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cần liên tục đổi mới phù hợp với tình hình chung.
3. Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức; khuyến khích và tạo điều kiện cho công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; chỉ cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, uy tín, có chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với các lĩnh vực chuyên môn của Bộ Tư pháp.
4. Bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.
5. Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
6. Không cử công chức, viên chức đi học các khóa đào tạo, bồi dưỡng có trùng lịch học.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp theo nguyên tắc:

- Do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện và có phân công, phân cấp đối với các đơn vị thuộc Bộ.

- Phải căn cứ vào tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; yêu cầu của vị trí việc làm; phù hợp với quy hoạch cán bộ, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cần liên tục đổi mới phù hợp với tình hình chung.

- Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức; khuyến khích và tạo điều kiện cho công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; chỉ cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, uy tín, có chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với các lĩnh vực chuyên môn của Bộ Tư pháp.

- Bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

- Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Không cử công chức, viên chức đi học các khóa đào tạo, bồi dưỡng có trùng lịch học.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công chức
Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm những nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc xác định vị trí việc làm công chức chuyên ngành Ngân hàng thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Nhiệm vụ của Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, công chức có được tham gia bán hàng đa cấp hay không? Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải có các nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Thành phần tham gia hội nghị bao gồm những ai?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức, viên chức bị buộc thôi việc có được làm Luật sư, Công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Để làm công chức tư pháp hộ tịch cấp xã thì cần trình độ từ cử nhân Luật trở lên?
Hỏi đáp pháp luật
Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho đối tượng nào và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức nhà nước hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì về cán bộ, công chức, viên chức?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức vi phạm pháp luật có bị xử lý nặng hơn?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào