Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng có nguyên tắc như thế nào?

Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như thế nào? Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như thế nào? Quy định về ngạch Thủ kho, thủ quỹ Ngân hàng như thế nào? Mong được giải đáp.

Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như thế nào?

Tại Điều 9 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như sau:

Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng
1. Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.
2. Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng theo quy định tại Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng dựa trên các nguyên tắc như:

- Xếp lương căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.

- Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng theo quy định tại Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng có nguyên tắc như thế nào? (Hình từ Internet)

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như thế nào?

Tại Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như sau:

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng
1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau:
a) Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
b) Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
c) Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
d) Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
đ) Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
2. Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng được quy định cụ thể tại Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN.

Quy định về ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng như thế nào?

Tại Điều 7 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng như sau:

Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng
1. Chức trách
Là công chức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng, thực hiện việc quản lý và đảm bảo an toàn tuyệt đối các loại tài sản bảo quản trong kho tiền Ngân hàng Nhà nước theo nhiệm vụ được giao, được bố trí ở các vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
2. Nhiệm vụ
a) Thực hiện việc nhập - xuất (thu - chi) tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá chính xác, kịp thời, đầy đủ theo đúng lệnh của cấp có thẩm quyền, đúng chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp;
b) Mở sổ quỹ; sổ theo dõi từng loại tiền, từng loại tài sản; thẻ kho; các sổ sách cần thiết khác; ghi chép và bảo quản các sổ sách, giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, chính xác;
c) Tổ chức sắp xếp tiền mặt, tài sản trong kho tiền gọn gàng, khoa học, đảm bảo vệ sinh kho tiền; áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng tiền, tài sản trong kho tiền;
d) Tham gia kiểm kê tài sản trong kho tiền định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo sự khớp đúng giữa tồn kho thực tế với sổ sách kế toán và sổ quỹ, thẻ kho;
đ) Quản lý, giữ chìa khóa một ổ khóa cửa kho tiền bảo quản tài sản được giao, các ổ khóa cửa gian kho và các phương tiện bảo quản tài sản trong kho tiền (két, tủ sắt); chịu trách nhiệm cá nhân đối với tài sản trong kho tiền thuộc nhiệm vụ được giao;
e) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, kiểm kê kho tiền, theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành.
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Thông thạo các quy trình, quy định về chế độ quản lý kho tiền của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Thông hiểu các văn bản pháp luật Nhà nước về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo quản an toàn tài sản;
c) Nắm vững trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị;
d) Nắm được chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị;
đ) Thực hiện đúng các thủ tục về xử lý chứng từ, ghi chép sổ quỹ, thẻ kho;
e) Thành thạo về nghiệp vụ kiểm ngân và quỹ nghiệp vụ ngân hàng;
g) Sử dụng được máy móc, thiết bị, công cụ kỹ thuật chuyên dùng có liên quan đến việc bảo vệ an ninh, an toàn kho tiền.
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
5. Yêu cầu đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng
Có thời gian giữ ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ thì thời gian giữ ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng có các chức trác, nhiệm vụ và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ đào tạo; và yêu cầu theo quy định tại Điều 7 Thông tư 14/2022/TT-NHNN.

Trân trọng!

Vũ Thiên Ân

Ngạch công chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Ngạch công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Ngạch công chức là gì? Ngạch công chức có mấy loại?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành thống kê theo quy định phải căn cứ vào đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Trách nhiệm của Thanh tra viên được quy định từ ngày 15/08/2023 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng có nguyên tắc như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 03/2023, có những vị trí việc làm nào đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải?
Hỏi đáp pháp luật
Ngạch công chức kiểm lâm viên trung cấp cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo?
Hỏi đáp pháp luật
Ngạch công chức kiểm lâm viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ cấu ngạch công chức được xác định dựa vào những căn cứ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên chính đê điều có chức trách, nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Mã số các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ngạch công chức
723 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Ngạch công chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào