Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ?

Khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ như thế nào? Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ? Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ như thế nào? Trách nhiệm của giáo viên trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?

Khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ như thế nào?

Căn cứ Điều 13 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định khen thưởng như sau:

Khen thưởng
1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục tặng giấy khen cho học viên:
a) Khen thưởng danh hiệu Học viên tiêu biểu giai đoạn 1 cho những học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ nhất, kì học thứ 2 và kì học thứ 3 đạt mức Hoàn thành tốt.
b) Khen thưởng danh hiệu Học viên tiêu biểu giai đoạn 2 cho những học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ 4 và kì học thứ 5 đạt mức Hoàn thành tốt.
c) Đối với học viên đạt danh hiệu Học viên tiêu biểu giai đoạn 1 và đạt danh hiệu Học viên tiêu biểu giai đoạn 2 thì được khen thưởng danh hiệu Học viên tiêu biểu xuất sắc.
2. Học viên có thành tích đặc biệt được cơ sở giáo dục xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục tặng giấy khen cho học viên: tiêu biểu giai đoạn 1 cho những học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ nhất, kì học thứ 2 và kì học thứ 3 đạt mức Hoàn thành tốt; tiêu biểu giai đoạn 2 cho những học viên được đánh giá kết quả giáo dục kì học thứ 4 và kì học thứ 5 đạt mức Hoàn thành tốt; tiêu biểu giai đoạn 1 và đạt danh hiệu Học viên tiêu biểu giai đoạn 2 thì được khen thưởng danh hiệu Học viên tiêu biểu xuất sắc. Học viên có thành tích đặc biệt được cơ sở giáo dục xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ?

Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?

Theo Điều 14 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm
a) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đánh giá học viên thuộc phạm vi quản lí.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng hồ sơ đánh giá, học bạ của học viên trong trường hợp triển khai hồ sơ đánh giá, học bạ điện tử.
c) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện đánh giá học viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đánh giá học viên trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này tại địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm: Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đánh giá học viên thuộc phạm vi quản lí. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng hồ sơ đánh giá, học bạ của học viên trong trường hợp triển khai hồ sơ đánh giá, học bạ điện tử. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện đánh giá học viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đánh giá học viên trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ như thế nào?

Tại Điều 15 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ như sau:

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ
1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền thực hiện đánh giá học viên theo quy định tại Thông tư này; đảm bảo chất lượng đánh giá; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện quy định đánh giá học viên.
3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học viên; xác nhận học viên hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2; quản lí hồ sơ đánh giá học viên.
4. Giải trình, giải quyết thắc mắc, kiến nghị về đánh giá học viên trong phạm vi và quyền hạn của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền thực hiện đánh giá học viên; đảm bảo chất lượng đánh giá; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực hiện quy định đánh giá học viên. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học viên; xác nhận học viên hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2; quản lí hồ sơ đánh giá học viên.

Giải trình, giải quyết thắc mắc, kiến nghị về đánh giá học viên trong phạm vi và quyền hạn của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ.

Trách nhiệm của giáo viên trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?

Theo Điều 16 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của giáo viên như sau:

Trách nhiệm của giáo viên
1. Chịu trách nhiệm đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên, tổng hợp kết quả giáo dục học viên trong lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học viên theo quy định.
2. Hướng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét học viên khác, nhóm học viên.
3. Giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, ghi chép những lưu ý với học viên có nội dung chưa hoàn thành hoặc có tiến bộ trong học tập và rèn luyện.

Giáo viên trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ có trách nhiệm đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên, tổng hợp kết quả giáo dục học viên trong lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học viên theo quy định. Hướng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét học viên khác, nhóm học viên. Giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, ghi chép những lưu ý với học viên có nội dung chưa hoàn thành hoặc có tiến bộ trong học tập và rèn luyện.

Trân trọng!

Phan Hồng Công Minh

Chương trình xóa mù chữ
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chương trình xóa mù chữ
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đánh giá học viên khuyết tật học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Học viên học Chương trình xóa mù chữ được đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mục đích đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Mục tiêu chung trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về yêu cầu về năng lực tự chủ và tự học của học viên Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Cấu trúc chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Định hướng về nội dung giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Định hướng giáo dục khoa học xã hội trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề thực vật và động vật được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chương trình xóa mù chữ
358 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chương trình xóa mù chữ
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào