Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT như thế nào? Xây dựng hệ thống giám sát quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? Tổ chức đánh giá, quyết định công nhận xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thuộc phạm vi BNNPTNT? Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? Xin được giải đáp.

Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Trách nhiệm tổ chức đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
b) Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới trong phạm vi quản lý của địa phương theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này.
2. Trình tự thực hiện đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới
a) Lập và trình duyệt Kế hoạch đánh giá;
b) Thành lập Đoàn đánh giá (nếu có), thuê đơn vị tư vấn đánh giá (nếu có);
c) Thông báo Kế hoạch đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ đánh giá;
d) Chuẩn bị kế hoạch đánh giá chi tiết;
đ) Thu thập và phân tích dữ liệu;
e) Báo cáo các kết quả đánh giá;
g) Thông báo kết quả đánh giá.
3. Nội dung đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Điều 31 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo quy định trên.

Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? (Hình từ Internet)

Xây dựng hệ thống giám sát quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Điều 24 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu như sau:

1. Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
2. Xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần xây dựng hệ thống giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu.

Trên đây là quy định xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu.

Tổ chức đánh giá, quyết định công nhận xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Điều 25 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định tổ chức đánh giá, thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như sau:

Thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Điều 26 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng như sau:

1. Thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng gắn với thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
2. Giám sát của cộng đồng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định trên.

Trân trọng!

Xây dựng nông thôn mới
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Xây dựng nông thôn mới
Hỏi đáp Pháp luật
Phấn đấu năm 2025: 100% huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới? Các điều kiện để huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?
Hỏi đáp pháp luật
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?
Hỏi đáp pháp luật
Trong phạm vi BNNPTNT, việc thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư xây dựng các trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Hỏi đáp pháp luật
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xây dựng nông thôn mới
Phan Hồng Công Minh
863 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Xây dựng nông thôn mới
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào