10:38 | 15/11/2022
Loading...

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ?

Xin chào ban biên tập, em mới xin vào làm trong một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, hiện nay trong công ty luôn cứ duy trì một số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, em khá tò mò thì không biết quy định pháp luật là phải có bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ đó trong khi công ty hoạt động? Bây giờ xin giấy phép thành lập chi nhanh mà sau đó không chi nhánh không hoạt động trong một thời gian thì có bị thu hồi quyết định thành lập không?

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ như sau:

1. Công ty quản lý quỹ phải bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (nếu có) đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán.
2. Ngoài Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), công ty quản lý quỹ phải bảo đảm luôn có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động.
3. Công ty quản lý quỹ phải bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại các vị trí sau:
a) Người điều hành quỹ; trưởng, phó trưởng các bộ phận nghiệp vụ về phân tích đầu tư, thẩm định đầu tư, quyết định đầu tư; nhân viên trực tiếp thực hiện phân tích đầu tư, thẩm định đầu tư, quyết định đầu tư phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
b) Trưởng, phó trưởng bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán, nhân viên trực tiếp tư vấn đầu tư chứng khoán; trưởng, phó trưởng bộ phận thực hiện đầu tư, nhân viên trực tiếp thực hiện đầu tư cho khách hàng ủy thác phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp.
4. Công ty quản lý quỹ phải miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ trong thời hạn 07 ngày làm việc khi các cá nhân này vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 Luật Chứng khoán hoặc thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị cấm hành nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thay đổi người điều hành quỹ, công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi kèm các tài liệu sau:
a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ;
b) Danh sách Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ các tài liệu bảo đảm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ mới đáp ứng quy định của pháp luật về chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bảo đảm luôn có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (Hình từ Internet)

Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không hoạt động bao lâu sẽ bị thu hồi quyết định thành lập?

Theo Điều 9 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định chi nhánh như sau:

1. Tên chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ phải bao gồm tên công ty quản lý quỹ kèm theo cụm từ “chi nhánh” và tuân thủ quy định về tên chi nhánh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp sau:
a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh có thông tin sai sự thật;
c) Hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quyết định thành lập chi nhánh;
d) Không đáp ứng các điều kiện về trụ sở, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán được cấp phép sau thời hạn khắc phục tối đa là 03 tháng kể từ ngày không đáp ứng các điều kiện;
đ) Không hoạt động trong vòng 03 tháng kể từ ngày được cấp quyết định thành lập chi nhánh.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bị thu hồi quyết định thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ tiến hành đóng cửa chi nhánh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không hoạt động trong vòng 03 tháng kể từ ngày được cấp quyết định thành lập chi nhánh sẽ bị thu hồi quyết định thành lập theo quy định.

Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi quyết định thành lập khi nào?

Tại Điều 8 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định văn phòng đại diện như sau:

1. Tên văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ phải bao gồm tên công ty quản lý quỹ kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện” và tuân thủ quy định về tên văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp sau đây:
a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện có thông tin sai sự thật;
c) Hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quyết định thành lập văn phòng đại diện.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bị thu hồi quyết định thành lập văn phòng đại diện, công ty quản lý quỹ tiến hành đóng cửa văn phòng đại diện và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập khi thuộc một trong các trường hợp quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quỹ đầu tư chứng khoán

Phan Hồng Công Minh

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Quỹ đầu tư chứng khoán
Quỹ đầu tư chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Quỹ đầu tư chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Ngân hàng giám sát của Quỹ đầu tư chứng khoán có được mua chứng khoán của Quỹ đầu tư chứng hay không?
Hỏi đáp pháp luật
nghĩa vụ việc giám sát quỹ đầu tư chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Tăng vốn của quỹ đầu tư chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Quỹ đầu tư chứng khoán đóng có được tăng vốn?
Hỏi đáp pháp luật
Để được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tỷ lệ đầu tư an toàn của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quỹ đầu tư chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào