09:55 | 14/11/2022
Loading...

Mẫu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Mẫu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu thông báo thay thế tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Mẫu thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? 

Mẫu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Mẫu 01/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về mẫu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Tên TVBT (TVLK) …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

(áp dụng đối với chứng khoán vay trên hệ thống SBL để ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP)

........Ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Thành viên lưu ký chuyển khoản: (Tên TVLK)

- Số đăng ký thành viên lưu ký: - Số tài khoản lưu ký TVLK:

- Người chuyển khoản: - Số tài khoản:

2. Bên nhận chuyển khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Số tài khoản lưu ký:

3. Mục đích chuyển khoản: Nộp trái phiếu chuyển giao để ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP

- Ký quỹ cho nhà đầu tư: - Số tài khoản:

Mã CK Mã CK

Loại CK(*)

Số lượng

Mệnh giá

Giá trị

Tài khoản

Lý do chuyển khoản


NợTRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT
CK D

Thanh toán chuyển giao HĐTL TPCP

...

Cộng TPCB


GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Ngày hiệu lực chuyển khoản...............................................................................

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú (*): Chứng khoán giao dịch tự do chuyển nhượng.

Mẫu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm các thông tin nêu trên theo quy định. Xem thêm tại Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022.

Chuyển khoản chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Hình từ Internet)

Mẫu thông báo thay thế tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Mẫu 02/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về mẫu thông báo thay thế tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TRUNG TÂM

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……../TB-TTBT

Hà Nội, Ngày…… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO THAY THẾ TÀI SẢN KÝ QUỸ

Kính gửi: TVBT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý Công ty/Ngân hàng về việc thay thế chứng khoán ký quỹ tại VSD như sau:

1. Chi tiết chứng khoán ký quỹ phải thay thế:

STT

Mã chứng khoán

1

2

2. Lý do thay thế chứng khoán ký quỹ: …………………………………

Trường hợp Quý Công ty/Ngân hàng đang có chứng khoán ký quỹ thuộc danh sách nêu tại Mục 1, đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng thay thế chứng khoán ký quỹ chậm nhất vào ngày / / . Giá trị chứng khoán ký quỹ thay thế được xác định theo giá định giá VSD áp dụng tại ngày thực hiện thay thế chứng khoán ký quỹ.

Quá thời hạn trên, Quý Công ty/Ngân hàng không thay thế hoặc nộp bổ sung tài sản ký quỹ để đáp ứng các yêu cầu về nghĩa vụ ký quỹ sẽ chịu xử lý theo quy định của VSD./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ….

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo thay thế tài sản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm các thông tin nêu trên theo quy định. Xem thêm tại Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022.

Mẫu thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mẫu 03/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về mẫu thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TVBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

THÔNG TIN CHI TIẾT LỆNH GIAO DỊCH ĐỐI ỨNG

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Liên quan tới các tài khoản đang bị tạm ngừng giao dịch, chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm thông tin chi tiết các lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để đóng vị thế như sau:

STT

Số tài khoản giao dịch

Mã hợp đồng tương lai

Vị thế

Số lượng hợp đồng dự kiến đặt (tối đa)

Lý do: (Để giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ do vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc để giảm số lượng vị thế do vi phạm giới hạn vị thế hoặc để xử lý mất khả năng thanh toán hoặc để đóng vị thế do bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ).

Đề nghị Quý Trung tâm thông báo để Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khôi phục giao dịch đối với các tài khoản giao dịch nêu trên.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng nêu trên.

................, ngày … tháng … năm ...

Giám đốc/Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm các thông tin nêu trên theo quy định. Xem thêm tại Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp mới nhất về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện đăng ký thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Việc phối hợp giữa Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ chế phòng ngừa rủi ro tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong giao dịch chứng khoán phái sinh là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm giám sát các hoạt động nào trong giao dịch chứng khoán phái sinh?
Hỏi đáp pháp luật
Các tổ chức nào được thực hiện chuyển giao trái phiếu Chính phủ trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Nghĩa vụ báo cáo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ không?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dung trước khi thay đổi nhà đầu tư phải báo cáo trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Trình tự nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Những thay đổi nhà đầu tư phải báo cáo trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào