09:57 | 14/11/2022
Loading...

Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử gồm gì?

Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử gồm gì? Quy trình chuyển khoản vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Quy trình chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử gồm gì?

Căn cứ Phụ lục 10 danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định như sau:

STT

Chứng từ thanh toán

Gửi qua cổng giao tiếp trực tuyến

(FileAct)

1

Báo cáo số dư vị thế (Mẫu 01/PLPS-TTBT)

x

2

Báo cáo số dư tài sản ký quỹ (Mẫu 02/PLPS-TTBT)

x

3

Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch HĐTL (Mẫu 03/PLPS-TTBT)

x

4

Báo cáo giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu (Mẫu 04/PLPS-TTBT)

x

5

Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 05/PLPS-TTBT)

x

6

Thông báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn (Mẫu 08/PLPS-TTBT)

x

7

Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao (Mẫu 10/PLPS-TTBT)

x

Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử gồm báo cáo số dư vị thế, báo cáo số dư tài sản ký quỹ, thông báo tổng hợp kết quả giao dịch HĐTL, Báo cáo giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu, Báo cáo thanh toán hàng ngày, Thông báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn, Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao.

Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử (Hình từ Internet)

Quy trình chuyển khoản vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Theo Mục I Phụ lục 10 quy trình chuyển khoản vị thế ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình chuyển khoản vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản vị thế theo quy định tại khoản 1.1 Điều 29 Quy chế này.
1. VSD chuyển khoản vị thế từ thành viên bù trừ thực hiện giao dịch thay thế sang thành viên bù trừ cần thực hiện đóng vị thế trên hệ thống nghiệp vụ của VSD.
2. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, VSD gửi điện thông báo cho các thành viên bù trừ liên quan:
- MT598 - Thông báo ghi giảm vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư cho thành viên bù trừ bên chuyển khoản.
- MT598 - Thông báo ghi tăng vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư cho thành viên bù trừ bên nhận chuyển khoản.

VSD chuyển khoản vị thế từ thành viên bù trừ thực hiện giao dịch thay thế sang thành viên bù trừ cần thực hiện đóng vị thế trên hệ thống nghiệp vụ của VSD. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, VSD gửi điện thông báo cho các thành viên bù trừ liên quan

Quy trình chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Tại Mục II Phụ lục 10 quy trình chuyển khoản vị thế ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán theo quy định tại khoản 1.2 Điều 29 Quy chế này.
1. VSD thực hiện:
- Chuyển khoản vị thế của nhà đầu tư từ tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên nhận;
- Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên nhận.
- Chuyển khoản tiền ký quỹ thông qua việc gửi chỉ thị yêu cầu chuyển khoản tiền ký quỹ đến NHTT dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản tất toán tiền ký quỹ.
2. Sau khi hoàn tất chuyển khoản tiền ký quỹ, NHTT gửi điện thông báo cho VSD:
- MT900 - Báo NỢ chuyển khoản tất toán thành công (liên quan tới tài khoản của thành viên bù trừ bên chuyển).
- MT910 - Báo CÓ chuyển khoản tất toán (liên quan tới tài khoản của thành viên bù trừ bên nhận).
3. VSD gửi cho thành viên bù trừ liên quan:
a. Thành viên bù trừ bên chuyển khoản thông tin về việc ghi giảm vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư dưới dạng điện:
- MT546 - Thông báo chuyển khoản toàn bộ tài sản ký quỹ là chứng khoán.
- MT900 - Thông báo ghi giảm tài sản ký quỹ là tiền.
- MT598 - Thông báo ghi giảm vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư
b. Thành viên bù trừ bên nhận chuyển khoản thông tin về việc ghi tăng vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư dưới dạng điện:
- MT544 - Thông báo tăng tài sản ký quỹ là chứng khoán.
- MT910 - Thông báo ghi tăng tài sản ký quỹ là tiền.
- MT598 - Thông báo ghi tăng vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư.

- Chuyển khoản vị thế của nhà đầu tư từ tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên nhận;

- Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên nhận.

- Chuyển khoản tiền ký quỹ thông qua việc gửi chỉ thị yêu cầu chuyển khoản tiền ký quỹ đến NHTT dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản tất toán tiền ký quỹ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp mới nhất về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện đăng ký thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Việc phối hợp giữa Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ chế phòng ngừa rủi ro tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong giao dịch chứng khoán phái sinh là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm giám sát các hoạt động nào trong giao dịch chứng khoán phái sinh?
Hỏi đáp pháp luật
Các tổ chức nào được thực hiện chuyển giao trái phiếu Chính phủ trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Nghĩa vụ báo cáo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ không?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dung trước khi thay đổi nhà đầu tư phải báo cáo trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Trình tự nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Những thay đổi nhà đầu tư phải báo cáo trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào