10:29 | 12/11/2022
Loading...

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? Lập biên bản và báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? Thẩm định báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra như sau:

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra
a) Chế độ báo cáo của thành viên Đoàn kiểm tra: Trong quá trình kiểm tra, các thành viên có trách nhiệm thường xuyên báo cáo với Trưởng đoàn về tình hình, kết quả công việc được phân công và những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo. Chế độ báo cáo được quy định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra.
b) Chế độ báo cáo của Trưởng Đoàn kiểm tra
- Trong quá trình kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, nội dung, kết quả kiểm tra, những vấn đề cần phải xin ý kiến chỉ đạo và kế hoạch tiếp theo.
- Trường hợp vấn đề khó khăn vướng mắc vượt khả năng và thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xin ý kiến chỉ đạo.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra gồm chế độ báo cáo của thành viên Đoàn kiểm tra và chế độ báo cáo của Trưởng Đoàn kiểm tra.

Kiểm toán nhà nước (Hình từ Internet)

Lập biên bản và báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 18 Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN quy định như sau:

1. Lập biên bản kiểm tra
Kết thúc tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra (hoặc Trưởng Đoàn kiểm tra trong trường hợp không thành lập tổ) lập biên bản kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
2. Lập báo cáo kiểm tra
Căn cứ vào các biên bản kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và các tài liệu có liên quan, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm tra lập báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm tra trình Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra.

Lập biên bản kiểm tra khi kết thúc tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra lập biên bản kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Lập báo cáo kiểm tra căn cứ vào các biên bản kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và các tài liệu có liên quan, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm tra lập báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm tra trình Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra.

Thẩm định báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tại khoản 3 Điều 18 Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN quy định thẩm định báo cáo kiểm tra như sau:

3. Thẩm định báo cáo kiểm tra
a) Việc thẩm định báo cáo kiểm tra do Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra tổ chức, phân công thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng và thời hạn phát hành báo cáo kiểm tra.
b) Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra thành lập Tổ thẩm định giúp việc Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra thẩm định và lập báo cáo thẩm định dự thảo báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo những nội dung sau:
- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra;
- Tính đúng đắn, phù hợp, đầy đủ giữa số liệu, thông tin được Đoàn kiểm tra xác nhận về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm tra;
- Tính đúng đắn, phù hợp giữa kết quả kiểm tra và kết luận, kiến nghị qua kiểm tra;
- Tính đầy đủ, phù hợp của các bằng chứng kiểm tra làm cơ sở cho các xác nhận, nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị qua kiểm tra;
- Tính đúng đắn của việc đính chính kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có) trước khi báo cáo, trình Tổng Kiểm toán nhà nước theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 5 Quy định này;
- Tuân thủ mẫu báo cáo kiểm tra về kết cấu, thể thức, nội dung; văn phạm và lỗi chính tả.
c) Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bằng văn bản. Trên cơ sở kết quả thẩm định và ý kiến tiếp thu của Trưởng Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm tra hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Đoàn kiểm tra trước khi phát hành.
d) Trong quá trình tổ chức thẩm định, để có đủ căn cứ kết luận, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra có thể tổ chức làm việc với đơn vị được kiểm tra về kết quả kiểm tra hoặc gửi dự thảo báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán yêu cầu đơn vị được kiểm tra trả lời bằng văn bản, nêu rõ những nội dung chưa thống nhất, nguyên nhân và bằng chứng. Trường hợp phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt khả năng và thẩm quyền, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xin ý kiến chỉ đạo.

Thẩm định báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm toán Nhà nước

Phan Hồng Công Minh

Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước có bao nhiêu nhóm thông tin chính?
Hỏi đáp Pháp luật
Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp Pháp luật
Những hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước từ ngày 01/05/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành vi cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành vi mua chuộc, hối lộ Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành không trả lời và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phạt hành chính hành vi cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Xử phạt hành chính hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Trước 15/6 hàng năm Tổng Kiểm toán nhà nước phải ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào