10:19 | 05/11/2022
Loading...

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng như thế nào?

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng? Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng? Nhiệm vụ của Bộ Công an nâng cao uy tín quốc gia và hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng? Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng?

Theo điểm b tiểu mục 10 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

b) Bộ Công an
- Xây dựng và triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an ninh mạng”.
- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo đảm an ninh mạng hàng năm, có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của các phương tiện truyền thông, báo chí, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương.
- Thiết lập các kênh, mạng xã hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh mạng đối với quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, các hành vi xâm phạm an ninh mạng, nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
- Xây dựng, ban hành Bộ kỹ năng bảo đảm an ninh mạng khi tham gia không gian mạng.

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng như sau:

- Xây dựng và triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an ninh mạng”.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo đảm an ninh mạng hàng năm, có quy mô lớn, trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của các phương tiện truyền thông, báo chí, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương.

- Thiết lập các kênh, mạng xã hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh mạng đối với quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, các hành vi xâm phạm an ninh mạng, nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

- Xây dựng, ban hành Bộ kỹ năng bảo đảm an ninh mạng khi tham gia không gian mạng.

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng như thế nào?

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng như thế nào? (Hình từ Internet)

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng?

Căn cứ điểm c tiểu mục 10 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

- Cung cấp kịp thời các thông tin chính thống để người dân nắm bắt, cùng phản biện tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.
- Trong phạm vi quản lý, tổ chức triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm, kỹ năng an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên về an toàn, an ninh mạng đối với các thông tin sai lệch trên không gian mạng.
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về an toàn, an ninh mạng; có biện pháp kỹ thuật hạn chế tin giả, tin sai sự thật, xấu, độc trên nền tảng, dịch vụ của mình.
- Các tổ chức truyền thông, báo chí tăng cường thông tin về xu hướng, kiến thức, tình hình, nguy cơ, hậu quả an toàn, an ninh mạng thế giới và Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng như sau:

- Cung cấp kịp thời các thông tin chính thống để người dân nắm bắt, cùng phản biện tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

- Trong phạm vi quản lý, tổ chức triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm, kỹ năng an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên về an toàn, an ninh mạng đối với các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về an toàn, an ninh mạng; có biện pháp kỹ thuật hạn chế tin giả, tin sai sự thật, xấu, độc trên nền tảng, dịch vụ của mình.

- Các tổ chức truyền thông, báo chí tăng cường thông tin về xu hướng, kiến thức, tình hình, nguy cơ, hậu quả an toàn, an ninh mạng thế giới và Việt Nam.

Nhiệm vụ của Bộ Công an nâng cao uy tín quốc gia và hợp tác quốc tế về an toàn thông tin mạng?

Tại điểm a tiểu mục 11 Mục IV Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

a) Bộ Công an
- Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh mạng với các nước, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó nghiên cứu, đổi mới về an ninh mạng.
- Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ về bảo đảm an ninh mạng.
- Rà soát, sửa đổi các quy định luật pháp, cơ chế chính sách hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh mạng cho phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Chủ động tham mưu trong việc tham gia các hiệp định, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng để có được cơ sở pháp lý quốc tế trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
- Triển khai, mở rộng các chương trình, kế hoạch hợp tác nhằm mục tiêu xây dựng, thiết lập vị trí, vai trò của Việt Nam về an ninh mạng tại các địa bàn chiến lược, liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia Việt Nam, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam từ xa, từ sớm.
- Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm qua các kênh quốc tế, như INTERPOL, ASEANAPOL. Cử cán bộ tham gia các diễn đàn, tổ chức quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng để nâng cao trình độ, kiến thức và biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm mới.
- Tham gia xây dựng luật quốc tế và các tiêu chuẩn, nguyên tắc, các Bộ quy tắc quốc tế, hướng dẫn toàn cầu về an ninh mạng.
- Tham gia vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực về không gian mạng, an ninh mạng; phối hợp với các quốc gia, nhất là các quốc gia trong khu vực và quốc gia có quan hệ là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam về an ninh mạng.
- Tham gia các Nhóm công tác của Liên hợp quốc, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các Nhóm chuyên gia về không gian mạng, an ninh mạng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - An ninh mạng

Nguyễn Minh Tài

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào