10:44 | 01/11/2022
Loading...

Trình tự, thủ tục rút gọn đối với soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải theo trình tự, thủ tục rút gọn như thế nào? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải là gì? Nội dung và thời hạn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải ra sao? Câu hỏi của anh Dũng (Biên Hòa)

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải theo trình tự, thủ tục rút gọn như thế nào?

Căn cứ Điều 24 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải theo trình tự, thủ tục rút gọn như sau:

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải theo trình tự, thủ tục rút gọn
1. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn:
a) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
b) Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
c) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
d) Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;
đ) Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.
2. Thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành; trình tự, thủ tục xây dựng văn bản; hồ sơ, trình tự, thủ tục xem xét, thông qua được thực hiện theo quy định tại các Điều 147, 148, 149 của Luật Ban hành văn bản và Điều 37 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Như vậy, việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải theo trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Trình tự, thủ tục rút gọn đối với soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Trình tự, thủ tục rút gọn đối với soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như thế nào? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải là gì?

Theo Điều 25 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 3 của Thông tư này phải được tổ chức pháp chế Cục thẩm định trước khi trình Bộ, Vụ Pháp chế thẩm định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định hoặc trước khi trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.

- Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham mưu trình:

+ Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến Vụ Pháp chế;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo; thuyết trình dự thảo khi được đề nghị;

+ Nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;

+ Giải trình ý kiến thẩm định và báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định đồng thời gửi bản giải trình đến Vụ Pháp chế;

+ Đảm bảo tính chính xác của các thông số, định mức trong các văn bản quy định về Quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật;

+ Cử đại diện tham gia thẩm định theo đề nghị của Vụ Pháp chế.

- Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

+ Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định hoặc tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định (đối với các thông tư quy định tại khoản 1 Điều 102 của Luật Ban hành văn bản) bao gồm các Vụ, Cục, các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan để tổ chức thẩm định;

+ Chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định và thời hạn thẩm định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 của Thông tư này;

+ Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc mời Văn phòng Bộ tham gia thẩm định nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Trách nhiệm của tổ chức pháp chế Cục: thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì soạn thảo.

Nội dung và thời hạn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải ra sao?

Tại Điều 27 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về nội dung và thời hạn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58, khoản 3 Điều 92, khoản 3 Điều 98, khoản 3 Điều 102 của Luật Ban hành văn bản.

- Thời hạn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 của Thông tư này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Vụ Pháp chế chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định cho cơ quan tham mưu trình trong 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Sau khi thẩm định, Vụ Pháp chế gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan tham mưu trình.

- Cơ quan tham mưu trình chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, hoàn chỉnh dự thảo văn bản.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc?
Hỏi đáp pháp luật
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải có kinh phí được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải có những cơ quan, tổ chức nào tham gia?
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải có hồ sơ đăng ký gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan tham mưu trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Giao thông vận tải đối với phê duyệt Đề cương chi tiết có nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải được ban hành như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải được cơ quan nào tham mưu trình soạn thảo?
Hỏi đáp pháp luật
Tiếp nhận hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc gửi kiểm tra, thẩm định?
Hỏi đáp pháp luật
Gửi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban Dân tộc để Vụ Pháp chế kiểm tra, thẩm định?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Văn bản quy phạm pháp luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào