10:04 | 31/10/2022
Loading...

Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải được cơ quan nào tham mưu trình soạn thảo?

Cơ quan tham mưu trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải gồm cơ quan nào? Cơ quan chủ trì nào soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải? Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như thế nào? Câu hỏi của chị Huyền (Bình Định)

Cơ quan tham mưu trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải gồm cơ quan nào?

Căn cứ Điều 20 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về cơ quan tham mưu trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thông qua các cơ quan tham mưu được phân công để trình Bộ trưởng.
2. Cơ quan tham mưu trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các Vụ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi chung là cơ quan tham mưu trình) được phân công theo quy định sau đây:
a) Vụ Pháp chế: dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác do Lãnh đạo Bộ giao;
b) Vụ Kế hoạch - Đầu tư: văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, công tác kế hoạch đầu tư, thống kê, xuất nhập khẩu; định mức kinh tế - kỹ thuật về thống kê, chiến lược, quy hoạch trong ngành Giao thông vận tải; về thu hút đầu tư và đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong giai đoạn chủ trương đầu tư;
c) Vụ Tổ chức cán bộ: văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các tổ chức trực thuộc Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và nguồn nhân lực; lao động, tiền lương và chế độ, chính sách đối với người lao động; công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải;
d) Vụ Vận tải: văn bản quy phạm pháp luật về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, hợp tác xã, an ninh và an toàn giao thông trong ngành giao thông vận tải; định mức kinh tế - kỹ thuật về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; về đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng lái, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải;
đ) Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông: văn bản quy phạm pháp luật quy định việc quản lý, bảo trì, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi cả nước; định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền; về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải;
e) Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường: văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; các định mức kinh tế - kỹ thuật trừ các định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại điểm b, điểm d, điểm đ, điểm m, điểm n khoản này;
g) Vụ Tài chính: văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, tài sản, thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ;
h) Vụ Hợp tác quốc tế: văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trong ngành Giao thông vận tải;
i) Vụ Quản lý doanh nghiệp: văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến ngành Giao thông vận tải;
k) Thanh tra Bộ: văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nội bộ trong ngành Giao thông vận tải;
l) Văn phòng Bộ: văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ;
m) Cục Quản lý đầu tư xây dựng: văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về quản lý đầu tư, xây dựng trong bước lập dự án đầu tư (trừ dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài) và giai đoạn thực hiện dự án; định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành giao thông (trừ định mức công nghệ mới, vật liệu mới; định mức bảo trì);
n) Cục Đường cao tốc Việt Nam: văn bản quy phạm phạm luật về đầu tư, xây dựng, huy động nguồn lực và khai thác hệ thống đường bộ cao tốc; định mức kinh tế - kỹ thuật về đường bộ cao tốc khi được Bộ trưởng giao;
o) Trung tâm Công nghệ thông tin: văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành Giao thông vận tải.
3. Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, các cơ quan tham mưu có trách nhiệm tham mưu trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác khi được Bộ trưởng giao.

Như vậy, Cơ quan tham mưu trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải gồm cơ quan là Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải được cơ quan nào tham mưu trình soạn thảo?

Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải được cơ quan nào tham mưu trình soạn thảo? (Hình từ Internet)

Cơ quan chủ trì nào soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải?

Theo Điều 19 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như sau:

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là cơ quan chủ trì soạn thảo) bao gồm:

- Các Cục trực tiếp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình hoặc theo phân công của Bộ trưởng.

- Các Vụ trực tiếp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mang tính chất đặc thù hoặc theo phân công của Bộ trưởng.

Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải như thế nào?

Tại Điều 18 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Chương V của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật

Tạ Thị Thanh Thảo

Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp pháp luật
Có phải mọi Nghị quyết đều là văn bản quy phạm pháp luật hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách căn lề chuẩn trong văn bản hành chính năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn căn lề văn bản hành chính trong Word theo Nghị định 30 mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2023?
Hỏi đáp pháp luật
Có phải mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì đều là văn bản quy phạm pháp luật?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi ký văn bản hành chính, các chữ TM, Q, KT, TL, TUQ có ý nghĩa gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước mới nhất 2023? Các văn bản nào hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 còn hiệu lực?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu văn bản cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành?
Hỏi đáp Pháp luật
TANDTC ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 55 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 giải quyết yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự và tố tụng hành chính?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Văn bản quy phạm pháp luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào