10:03 | 26/10/2022
Loading...

Các quy tắc ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng?

Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng như thế nào? Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi cư trú như thế nào? Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong gia đình như thế nào? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường?

Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng như thế nào?

Tại Điều 6 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng như sau:

1. Gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc; thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục.

2. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi tham gia các hoạt động xã hội; không tham gia, xúi giục; kích động, tiếp tay hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.

3. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay mạo danh để tạo ảnh hưởng, uy tín khi tham gia các hoạt động xã hội; không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, danh nghĩa cơ quan, tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân.

4. Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật.

Các quy tắc ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng?

Các quy tắc ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng? (Hình từ Internet)

Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi cư trú như thế nào?

Tại Điều 7 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi cư trú như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người công chức, viên chức trước nhân dân.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp do cấp có thẩm quyền nơi cư trú tổ chức, triệu tập; tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công việc chung của của địa phương; phản ánh ý kiến của nhân dân đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong gia đình như thế nào?

Theo Điều 8 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong gia đình như sau:

1. Gương mẫu; tuyên truyền, giáo dục gia đình thực hiện hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

2. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động; xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,

3. Không để các thành viên trong gia đình lợi dụng danh nghĩa của bản thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân; không tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là gì?

Theo Điều 9 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Đề nghị các cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh chỉ đạo, tổ chức, vận động, kiểm tra, giám sát đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Quy tắc này.

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy tắc này.

3. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Quy tắc này.

4. Người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm niêm yết công khai Quy tắc này tại trụ sở làm việc của đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

Đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc vào đánh giá công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ.

5. Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy tắc này; vận động, giám sát và nhắc nhở công chức, viên chức khác thực hiện; phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền về những vi phạm Quy tắc này của công chức, viên chức khác.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hỏi đáp pháp luật
Chuẩn mực ứng xử và giao tiếp trong giải quyết các yêu cầu của công dân của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các quy tắc ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi công cộng?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ và quyền hạn về bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về vị trí và chức năng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Hỏi đáp pháp luật
Vị trí và chức năng của văn phòng Bộ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào