11:11 | 17/10/2022
Loading...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy trình miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố ra sao?

Quy trình miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Những trường hợp bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Trình tự hội nghị bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Quy trình miễn nhiệm trưởng ấp, trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Trưởng ấp, Trưởng khu phố có thể được miễn nhiệm do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác.

2. Thủ tục, trình tự tổ chức việc miễn nhiệm:

a) Người xin miễn nhiệm phải có đơn, trong đó nêu rõ lý do của việc xin miễn chức danh Trưởng ấp, Trưởng khu phố gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Trường hợp Trưởng ấp, Trưởng khu phố được điều động làm công tác khác thì không cần có đơn xin miễn nhiệm;

b) Việc miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố được thực hiện tại hội nghị của ấp, khu phố. Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì hội nghị miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố;

Hội nghị miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố tham dự.

c) Trình tự hội nghị miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố:

- Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì hội nghị, nêu lý do, yêu cầu của hội nghị;

- Trưởng ấp, Trưởng khu phố trình bày lý do của việc xin miễn nhiệm; Trường hợp người xin miễn nhiệm không đến tham dự được thì phải báo rõ lý do với Trưởng ban công tác Mặt trận. Trong trường hợp này, người chủ trì đọc đơn xin miễn nhiệm;

- Hội nghị thảo luận, đánh giá quá trình hoạt động của Trưởng ấp, Trưởng khu phố;

- Hội nghị tiến hành biểu quyết. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ 3 đến 5 người để làm nhiệm vụ;

- Trường hợp có trên 50% so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn ấp, khu phố tham dự tán thành việc miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố thì Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, miễn nhiệm.

d) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải xem xét, ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng ấp, Trưởng khu phố và quyết định cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố lâm thời để điều hành hoạt động của ấp, khu phố; trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Việc bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố mới phải được tiến hành trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố. Quy trình bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố mới thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Quy chế này.

2. Những trường hợp bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Trưởng ấp, Trưởng khu phố khi không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, vi phạm pháp luật và các quy định của cấp trên thì có thể bị bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc có ít nhất một phần ba tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố kiến nghị.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định tổ chức hội nghị để cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố xem xét bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố.

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì hội nghị bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố.

Hội nghị bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố tham dự. Ngoài số cử tri thuộc thành phần dự hội nghị, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham dự. Khách mời được phát biểu ý kiến, nhưng không được biểu quyết.

3. Trình tự hội nghị bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

2. Trình tự hội nghị bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố:

a) Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố tuyên bố lý do, mục đích, yêu cầu của hội nghị;

b) Trưởng ấp, Trưởng khu phố trình bày bản tự kiểm điểm của mình, trong đó nêu rõ khuyết điểm, nguyên nhân khách quan và chủ quan, các biện pháp khắc phục. Trường hợp Trưởng ấp, Trưởng khu phố không tham dự hội nghị hoặc có tham dự nhưng không trình bày bản tự kiểm điểm thì người đưa ra đề xuất việc bãi nhiệm trình bày những khuyết điểm của Trưởng ấp, Trưởng khu phố;

c) Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến;

d) Hội nghị biểu quyết việc bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ 3 đến 5 người để làm nhiệm vụ;

Trường hợp có trên 50% so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn ấp, khu phố tham dự tán thành việc bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố, thì Trưởng ban công tác Mặt trận ấp lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, bãi nhiệm.

đ) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải xem xét ra quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố và quyết định cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố lâm thời để điều hành hoạt động của ấp, khu phố; trường hợp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không ra quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố mới phải được tiến hành trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố. Quy trình bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố mới thực hiện theo quy định Điều 15 và Điều 16 của Quy chế này.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Miễn nhiệm

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào