10:31 | 13/10/2022
Loading...

Tình hình triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mẫu báo cáo ra sao?

Mẫu Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài? Mẫu Báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao? Mẫu Báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật, tôi cảm ơn.

1. Mẫu Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài?

Tại Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

TÊN TỔ CHỨC
-------

 

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ có chức năng quản lý nhà nước hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo ngành, lĩnh vực;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam

1. Các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án được thực hiện trong kỳ báo cáo;

2. Số liệu về quy mô số lượng cá nhân, tổ chức hưởng lợi, sản phẩm của chương trình, dự án, phi dự án;

3. Số liệu về nguồn và kinh phí thực hiện chương trình, dự án, phi dự án, chi phí hành chính trong kỳ báo cáo;

4. Số liệu về ngân sách đã được tổ chức chuyển sang đối tác Việt Nam thực hiện chương trình, dự án, phi dự án và số liệu về ngân sách do tổ chức tự thực hiện chương trình, dự án, phi dự án (nếu có);

5. Kế hoạch và dự kiến số vốn viện trợ cho các chương trình, dự án, phi dự án tại Việt Nam năm tiếp theo, chi tiết đến từng khoản viện trợ;

6. Thay đổi nhân sự của tổ chức trong kỳ báo cáo;

7. Những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định;

8. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án và kiến nghị;

9. Đánh giá hiệu quả hoạt động chương trình, dự án, phi dự án được thực hiện trong kỳ dự án (đối với báo các năm).

(Kèm theo báo cáo là các văn bản quy định tại Điều … Nghị định số ... do Chính phủ ban hành ngày ... tháng ... năm …).

 

Ký tên, chức vụ
(đóng dấu, nếu có)

2. Mẫu Báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao?

Tại Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao:

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-BNG

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm...

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

I. TỔNG QUAN CHUNG

- Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước;

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

II. CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Nêu rõ số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài có Giấy đăng ký nhưng chưa hoạt động và đang hoạt động tại địa phương;

- Nêu rõ các tổ chức có hoạt động phức tạp và biện pháp xử lý (cụ thể các hoạt động của tổ chức đó);

- Nhận xét về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đề xuất các giải pháp.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Nêu thuận lợi và khó khăn trong quá trình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Đánh giá hiệu quả của từng tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NĂM... (NĂM TỚI)

- Các chương trình, dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài đã có cam kết của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chương trình, dự án, phi dự án bộ, ngành/ địa phương ưu tiên kêu gọi vận động phi chính phủ nước ngoài trong năm tới;

- Những vấn đề cần lưu ý và đề xuất các biện pháp cụ thể trong đăng ký và quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

V. KIẾN NGHỊ

- Đối với cơ quan chủ trì quản lý phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan;

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ:…
- ……
- Lưu: HC...

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

3. Mẫu Báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài?

Tại Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Báo cáo về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../BC-UB

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài năm...

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

I. TỔNG QUAN CHUNG

Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM...

1. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

a) Hoạt động viện trợ

b) Các hoạt động đáng lưu ý

2. Công tác của Ủy ban và các cơ quan

a) Công tác tham mưu đề xuất phương hướng, giải pháp trong công tác phi chính phủ nước ngoài

b) Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác phi chính phủ nước ngoài

c) Công tác tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

d) Công tác phổ biến, cung cấp thông tin liên quan tới các cơ quan đối tác Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

đ) Những vấn đề cần lưu ý trong việc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

1. Dự báo xu hướng công tác phi chính phủ nước ngoài

2. Phương hướng, nhiệm vụ

3. Đề xuất, kiến nghị


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ:...
- ……
- Lưu: …

CHỦ NHIỆM

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công tác

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công tác
Công tác
Hỏi đáp mới nhất về Công tác
Hỏi đáp pháp luật
Có được từ chối đi công tác xa đối với người lao động nữ không?
Hỏi đáp pháp luật
Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Kiểm sát?
Hỏi đáp pháp luật
Có được mặc váy ngắn trên đầu gối khi đi làm đối với nữ viên chức công tác trong ngành Hải quan không?
Hỏi đáp pháp luật
Tình hình triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mẫu báo cáo ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về lãnh đạo công tác tổ chức và công tác kiểm tra trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công tác tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng có bài soạn giảng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Làm Cán bộ kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh cần phải có thời gian công tác bao nhiêu lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Cán bộ có được nhận trợ cấp khi công tác lần đầu tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung chi của Ban chỉ huy Khẩn nguy hàng không trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng bao gồm?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công tác có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào