11:42 | 28/09/2022
Loading...

Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra có mẫu như thế nào?

Mẫu Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra như thế nào? Mẫu Quyết định về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra như thế nào?

1. Mẫu Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra như thế nào? 

Căn cứ MẪU SỐ 01-TTr ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Mẫu Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-……(3)

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra

………………………………….. (4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Căn cứ Thông tư số    /2016/TT-NHNN ngày    tháng     năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng;

Căn cứ ………………………………………………………………………………………… (5);

Căn cứ …………………………………………………………..……………….…………… (6);

Căn cứ Quyết định số …………..……….. ngày..../…../….. của …… (7) về việc …...... (8);

Xét …………………………………………………………………………………………….. (9),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông (bà) …………………..……..(10), chức vụ ……. làm Trưởng đoàn thanh tra về việc……………………….. (14) thay ông (bà)………………….. (11), chức vụ ……………….. kể từ ngày …../…../... .

Điều 2. Ông (bà) …………………….. (11) có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho ông (bà) …………………… (10) trước ngày..../..../....

Điều 3. Các ông (bà) (10), (11), (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- (1);
- Như Điều 3;
- Lưu:...

……………....…..(4)
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(8) Tên cuộc thanh tra.

(9) Đề nghị của người tham mưu đề xuất thay đổi Trưởng đoàn thanh tra (nếu có) hoặc của Trưởng đoàn thanh tra (trong trường hợp vì lý do điều động công tác hoặc lý do sức khỏe...).

(10) Họ tên của người được cử làm Trưởng đoàn thanh tra.

(11) Họ tên của người thôi không làm Trưởng đoàn thanh tra.

(12) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(13) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

(14) Tên Đoàn thanh tra.

2. Mẫu Quyết định về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra như thế nào?

Căn cứ MẪU SỐ 02-TTr ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Mẫu Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-……(3)

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra

………………………………….. (4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Căn cứ Thông tư số    /2016/TT-NHNN ngày    tháng    năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng;

Căn cứ ………………………………………………………………………………………… (5);

Căn cứ …………………………………………………………..………..…………………… (6);

Căn cứ Quyết định số …………………….. ngày..../…../….. của …… (7) về việc …...... (8);

Xét …………………………………………………………………………………………….. (9),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra về việc.............…………. (8) kể từ ngày ……/…../……

1. Ông (bà) …………………………………………, chức vụ ………………..………………….

2. ……………………………………………………..…………………………………………..…..

Điều 2. Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra kể từ ngày …../…../……

1. Ông (bà) …………………………………………, chức vụ ………………..………………….

2. ……………………………………………………..…………………………………………..…..

Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày …../…../…..

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2, (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- (1);
- Như Điều 3;
- Lưu:...

………………..(4)
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(8) Tên cuộc thanh tra.

(9) Đề nghị của người tham mưu đề xuất thay đổi thành viên Đoàn thanh tra (nếu có) hoặc của Trưởng đoàn thanh tra, của thành viên đoàn thanh tra (trong trường hợp vì lý do điều động công tác hoặc lý do sức khỏe...).

(10) Họ tên của người được cử làm tham gia Đoàn thanh tra.

(11) Họ tên của người thôi không tham gia Đoàn thanh tra.

(12) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(13) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mẫu quyết định

Tạ Thị Thanh Thảo

Mẫu quyết định
Hỏi đáp mới nhất về Mẫu quyết định
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra có mẫu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định về việc trưng cầu giám định có mẫu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra có mẫu như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Mẫu quyết định có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào