Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam bị miễn nhiệm, cách chức như thế nào?

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào? Tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt Nam có chức năng gì?

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như sau:

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên
1. Việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên được thực hiện một trong các trường hợp sau đây:
a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của cấp có thẩm quyền;
b) Có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm pháp luật bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo mà yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;
- Bị cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức kỷ luật cách chức.
c) Không đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ bị đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;
- Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tiếp bị 02 lần xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao;
- Để tổ chức, đơn vị được giao phụ trách mất đoàn kết hoặc làm tổ chức, đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cấp có thẩm quyền;
- Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm đối với người quản lý là đảng viên.
d) Có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:
a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;
b) Tập đoàn không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cấp có thẩm quyền chấp thuận;
c) Bị truy tố và bị Tòa tuyên là có tội;
d) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
đ) Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
e) Để Tập đoàn vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản; tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc diện tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục để tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không có lý do được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
3. Trường hợp thay thế Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên thì trong thời hạn 60 ngày, Hội đồng thành viên phải họp để kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

- Việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên được thực hiện một trong các trường hợp sau đây: Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của cấp có thẩm quyền; Có hành vi vi phạm pháp luật; Không đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

- Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; Tập đoàn không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; Bị truy tố và bị Tòa tuyên là có tội; Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Để Tập đoàn vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản.

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào? (Hình từ Internet)

Tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt Nam có chức năng gì?

Tại Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt Nam có chức năng sau:

Chức năng của Tổng giám đốc
Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định, quy định của cấp có thẩm quyền và Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ này; chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định, quy định của cấp có thẩm quyền và Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ này; chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

Vũ Thiên Ân

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dung của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc mà kiểm soát viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cần kiểm tra là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có chế độ lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành tập đoàn hóa chất Việt Nam có mối quan hệ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Việt Nam có trách nhiệm như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về bộ máy giúp việc của tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tập đoàn hóa chất Việt Nam với các đơn vị trực thuộc có quan hệ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về quyền, trách nhiệm của Chính phủ đối với tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền quyết định của hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên tại công ty có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn hóa chất Việt Nam?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
194 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào