Sở Nội vụ và Sở Tài chính có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Trách nhiệm của Sở Nội vụ và Sở Tài chính trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh là gì? Trách nhiệm của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh ra sao?

Trách nhiệm của Sở Nội vụ và Sở Tài chính trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 17 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
1. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính và hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; việc thực hiện công vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, quy tắc ứng xử, chấp hành nội quy cơ quan của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Xem xét, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-quận, xã-phường-thị trấn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.
2. Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quản lý ở các lĩnh vực được giao.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Tại Điều 18 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện-quận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-quận.
2. Nghiên cứu đề xuất phương án tạm ứng kinh phí để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm tăng cường kiểm tra công tác cải cách, giải quyết các thủ tục hành chính và hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện-quận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Nghiên cứu đề xuất phương án tạm ứng kinh phí để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Quản lý xây dựng (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 19 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh
1. Chỉ đạo Trung tâm báo chí của thành phố và phối hợp với các đài truyền hình, truyền thanh (đặc biệt là Đài truyền hình thành phố và Đài tiếng nói nhân dân thành phố) tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về xây dựng và trật tự xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, phản ánh để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.
2. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện-quận xây dựng phần mềm trực tuyến về quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố, tạo sự liên thông từ công tác quy hoạch (kiến trúc, đất đai), cấp phép, kiểm tra, xử lý, nghiệm thu hoàn thành và cấp giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng.

Tại Điều 20 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện-quận nghiên cứu, xây dựng Đề án về ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh: Chỉ đạo Trung tâm báo chí của thành phố và phối hợp với các đài truyền hình, truyền thanh tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về xây dựng và trật tự xây dựng; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện-quận xây dựng phần mềm trực tuyến về quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện-quận nghiên cứu, xây dựng Đề án về ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trách nhiệm của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 21 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh
1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong phạm vi được giao phụ trách, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.
2. Định kỳ hoặc đột xuất chủ động lập kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng; kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách, chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc để xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Tăng cường công tác phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong phạm vi được giao phụ trách, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nguyễn Hữu Vi

Quản lý trật tự xây dựng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Quản lý trật tự xây dựng
Hỏi đáp pháp luật
Việc khen thưởng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp pháp luật
Sở Nội vụ và Sở Tài chính có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp pháp luật
Cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hồ Chí Minh có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Ủy ban nhân dân cấp xã huyện trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quản lý trật tự xây dựng
232 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Quản lý trật tự xây dựng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào