13:58 | 02/06/2022
Loading...

Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào? Mẫu tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại năm 2022/2023 về hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào? Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả hỗ trợ lãi suất cả chương trình trong 02 năm 2022, 2023 về hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào?

Tại Mẫu số 5 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

Mẫu số 5

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
-------

 

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHỨNG MINH KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Năm 2022/Năm 2023

 Đơn vị: Đồng

STT

Tên chi nhánh ngân hàng thương mại (theo địa bàn) /Tên khách hàng

Mã số thuế/ ĐKKD

Số hiệu  khế ước nhận nợ /Số tài khoản nhận nợ chi tiết trên hệ thống

Ngày khế ước/Ngày tài khoản nhận nợ chi tiết trên hệ thống

Số hiệu chứng từ HTLS

Ngày chứng từ HTLS

Số tiền đã HTLS theo chứng từ phát sinh trong năm

Số tiền đã HTLS bị thu hồi phải giảm trừ trong năm

Số tiền đã được NSNN thanh toán trước trong năm

Số tiền còn lại đề nghị NSNN thanh toán /hoặc giảm trừ trong năm tiếp theo/hoặc hoàn trả NSNN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)=(8)-(9)-(10)

1

TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Chi nhánh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Khách hàng thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

Khách hàng X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

Khách hàng Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Khách hàng thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1

Khách hàng X’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2

Khách hàng Y’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi nhánh X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Khách hàng thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Khách hàng X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

Khách hàng Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Khách hàng thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Khách hàng X’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2

Khách hàng Y’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tống số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột (8) báo cáo số tiền ngân hàng thương mại đã hỗ trợ lãi suất theo các chứng từ hỗ trợ lãi suất phát sinh trong năm (bao gồm cả số tiền đã hỗ trợ lãi suất trong năm phải thu hồi).

- Cột (9) báo cáo số tiền ngân hàng thương mại đã hỗ trợ lãi suất theo các chứng từ hỗ trợ lãi suất (phát sinh từ đầu chương trình đến hết năm quyết toán) nhưng trong năm quyết toán được xác định phải thu hồi theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

- Cột (10) báo cáo số tiền ngân hàng thương mại đã được ngân sách nhà nước thanh toán trước trong năm theo đề nghị của ngân hàng thương mại tại hồ sơ đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất các quý trong năm. Cột (10) chỉ báo cáo số liệu tại dòng Tổng số.

- Cột (11) chỉ báo cáo số liệu tại dòng Tổng số.

- Ngân hàng thương mại gửi bản chính (ký tên, đóng dấu) kèm bản excel (copy trong thiết bị lưu trữ dữ liệu như đĩa, usb, hoặc gửi email theo địa chỉ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp), đảm bảo khớp đúng dữ liệu giữa các bản.

 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

...., ngày... tháng... năm...
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại năm 2022/2023 về hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào?

Tại Mẫu số 6 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

Mẫu số 06

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

 

 

TỔNG HỢP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỖ TRỢ LÃI SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NĂM 2022/2023

(Đính kèm Công văn số .../NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Bộ Tài chính)

Đơn vị: Đồng

STT

Tên ngân hàng thương mại

Dư nợ HTLS đầu năm

Doanh số phát sinh trong năm

Dư nợ HTLS cuối năm

Hạn mức HTLS được thông báo

Theo báo cáo quyết toán của NHTM

Theo báo cáo tng hợp quyết toán của NHNNVN

Cho

vay

Thu

nợ

Số tiền NHTM đã HTLS

Số tiền đã HTLS bị thu hồi

Số tiền đã được NSNN thanh toán trước

Số tiền còn lại đề nghị NSNN thanh toán /hoặc giảm trừ trong năm tiếp theo/hoặc hoàn trả NSNN

Số tiền NHTM đã HTLS

Số tiền đã HTLS bị thu hồi

Số tiền đã được NSNN thanh toán trước

Số tiền NSNN còn phải thanh toán [nếu (15)>0], hoặc giảm trừ vào năm tiếp theo hoặc phải hoàn trả NSNN [nếu(15)<0]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)=(12)-(13)-(14)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột (8), (9), (10), (11) báo cáo số liệu theo báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại theo Mẫu số 04 và Mẫu số 05;

- Cột (12), (13), (14), (15) báo cáo số liệu theo báo cáo tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

 

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả hỗ trợ lãi suất cả chương trình trong 02 năm 2022, 2023 về hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào?

Tại Mẫu số 7 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

Mẫu số 07

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
-------

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỖ TRỢ LÃI SUẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH TRONG 02 NĂM 2022, 2023

Đơn vị: Đồng

STT

Tên chi nhánh ngân hàng thương mại (theo địa bàn)

Dư nợ HTLS đầu chương trình

Doanh số phát sinh trong 02 năm

Dư nợ HTLS cuối chương trình

Theo báo cáo quyết toán của NHTM

Theo thông báo thẩm định của Bộ Tài chính

Cho vay

Thu nợ

Số tiền NHTM đã HTLS trong 02 năm

Số tiền đã HTLS bị thu hồi trong 02 năm

Số tiền đã được NSNN thanh toán trước trong 02 năm

Số tiền NHTM Đã HTLS trong 02 năm

Số tiền Đã HTLS bị thu hồi trong 02 năm

Số tiền đã được NSNN thanh toán trước trong 02 năm

Số tiền NSNN còn phải thanh toán, hoặc NHTM phải hoàn trả NSNN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Chi nhánh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Chi nhánh B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi nhánh X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Chi nhánh Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tỉnh ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các cột (10), (11), (12), (13) chỉ báo cáo số liệu tại dòng Tổng số.

- Ngân hàng thương mại gửi bản chính (ký tên, đóng dấu) kèm bản excel (copy trong thiết bị lưu trữ dữ liệu như đĩa, usb, hoặc gửi email theo địa chỉ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp), đảm bảo khớp đúng dữ liệu giữa các bản.

 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

...., ngày... tháng... năm...
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hộ kinh doanh

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào