14:24 | 06/05/2022
Loading...

Quy định thành phần Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng?

Quy định về thành phần Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng? Cuộc họp Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng? Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng?

Quy định về thành phần Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng?

Liên quan đến lĩnh vực chứng khoán xin hỏi về thành phần Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng được pháp luật quy định ra sao?

Trả lời: Căn cứ Điều 282 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định thành phần Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng như sau:

1. Công ty đại chúng tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không Điều hành.

3. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

5. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng?

Xin cung cấp những thông tin về cuộc họp Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng theo quy định hiện hành?

Trả lời: Căn cứ Điều 279 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng như sau:

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Chứng khoán.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng?

Xin hỏi về quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng được quy định ra sao?

Trả lời: Căn cứ Điều 283 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng như sau:

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.

3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.

4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.

5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

7. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp Ủy ban kiểm toán được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban kiểm toán phải được lưu giữ đầy đủ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty đại chúng

Lê Bảo Y

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công ty đại chúng
Công ty đại chúng
Hỏi đáp mới nhất về Công ty đại chúng
Hỏi đáp Pháp luật
Lợi nhuận sau thuế có được xem là một nguồn để công ty đại chúng thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình không?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin định kỳ của Công ty đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin bất thường của Công ty đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin theo yêu cầu của Công ty đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin định kỳ của Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công bố thông tin bất thường của Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thời điểm bắt đầu thực hiện và chấm dứt việc công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Không thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi không còn đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Người nội bộ của công ty đại chúng báo cáo giao dịch không đầy đủ bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Người nội bộ của công ty đại chúng mua chứng khoán của công ty đại chúng không đúng thời hạn bị phạt thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công ty đại chúng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào