11:33 | 27/01/2022
Loading...

Mẫu đề nghị tạm thời đưa học sinh ra khỏi trường giáo dưỡng như thế nào?

Cho tôi hỏi, mẫu đề nghị tạm thời và gia hạn tạm thời đưa học sinh ra khỏi trường giáo dưỡng như thế nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mẫu đề nghị tạm thời đưa học sinh ra khỏi trường giáo dưỡng 

Dựa vào Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đề nghị tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./ĐN-(3).......

(4)………., ngày ... tháng ... năm ..…...

 ĐỀ NGHỊ

Tạm thời đưa(5) .................................... ra khỏi(6) .......................................*

Kính gửi: (7) ....................................

Căn cứ Điều 115 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tôi: ....................................; Cấp bậc: ....................................; Chức vụ: ....................................

1. Đề nghị (7) ....................................ra quyết định tạm thời đưa(5) .................................... ra khỏi(6) ........................................................................ đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ....................................; Giới tính: .....................; Tên gọi khác: ....................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…/……

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: ....................................................; ngày cấp: …/…/……; nơi cấp: ................................................................................................................................................

Nơi thường trú: ...............................................................................................................................

Dân tộc: ....................................; Tôn giáo: ....................................; Trình độ học vấn: .................

Hiện đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) .................................... tại(8) .................................... theo Quyết định số ........./QĐ-TA ngày ... tháng ... năm ......... của TAND ....................................

2. Lý do đề nghị tạm thời đưa(5) ........................................................................ra khỏi(6) .....................................................................................................................................................

...................................(9) ......................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………..

3. Thời hạn đề nghị tạm thời đưa(5) ........................................................................ ra khỏi (6) ........................................................................ là: ....................................ngày.

 


Nơi nhận:
(7)..................;
- Lưu: ......

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền đề nghị tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 115 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 11 Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền đề nghị tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

(6) Ghi ‘‘trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(7) Ghi “Hiệu trưởng trường giáo dưỡng...” hoặc “Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc....”

(8) Ghi cụ thể tên trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

(9) Ghi rõ lý do đề nghị tạm thời đưa ra.

Mẫu đề nghị gia hạn tạm thời đưa học sinh ra khỏi trường giáo dưỡng

Tại Mẫu số 8 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đề nghị gia hạn tạm thời đưa học sinh ra khỏi trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../ĐN-(3)…..

(4)….., ngày.... tháng.... năm……

 ĐỀ NGHỊ

Gia hạn tạm thời đưa(5)……………………… ra khỏi(6)………………………..*

Kính gửi: (7)……………………………..

Căn cứ Điều 115 Luật Xử Lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tôi:…………………..; Cấp bậc:……………………..; Chức vụ:………………………………..

1. Đề nghị(7)…………………………………….. xem xét, quyết định gia hạn tạm thời đưa(5) ………………………… ra khỏi(6) …………………………………………. đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: ……………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……../………/…………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …..../……../…………;

nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………; Tôn giáo: …………………..; Trình độ học vấn: ………………..

Hiện đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) ……………………………………..; tại(8) ……………………………………………………………… theo Quyết định số ..../QĐ-TA ngày .... tháng ... năm ...của TAND ……………………………….

Đã được(7) ……………………………………… ra Quyết định tạm thời đưa (5) ……………………………… ra khỏi (6) ………………….. số ……./QĐ-……… ngày……. tháng……. năm ……………

2. Lý do đề nghị gia hạn tạm thời đưa(5) ……………………………………………… ra khỏi(6) ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….(9)………………………………………………….

3. Thời hạn đề nghị gia hạn tạm thời đưa(5) ……………………………….. ra khỏi(6)…………………là: ………ngày.

 


Nơi nhận:
(7)………;
Lưu: ……..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ
(, đóng dấu; ghi  họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền đề nghị gia hạn tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định Điều 115 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 11 Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền đề nghị hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

(6) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(7) Ghi “Hiệu trưởng trường giáo dưỡng...” hoặc “Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc....”

(8) Ghi tên trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

(9) Ghi rõ lý do đề nghị gia hạn.

Trân trọng!

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào