Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lao động nước ngoài có được nhận lương ngừng việc?

17:14 25/04/20

Em có người bạn ngoại quốc làm việc là giáo viên anh văn tại một trung tâm đã gần 3 năm. Hiện tại Trung tâm đã cho toàn bộ giáo viên ngừng việc, vậy anh này có được trả lương không? - Chị Kim Chi - (Hà Nội).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 3 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

"Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động."

Và theo Điều 2 Bộ luật Lao động 2012 thì đối tượng áp dụng bao gồm: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2012:

"Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động. Trước tác động của Covid-19, nếu người lao động (bao gồm cả người nước ngoài) phải ngừng việc thì sẽ được trả lương ngừng việc, tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thùy An

453