Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thanh toán dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được hướng dẫn như thế nào?

16:54 22/11/21

Cho hỏi theo quy định của pháp luật về định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 việc thanh toán dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được hướng dẫn trong pháp luật như thế nào? Mong sớm được giải đáp từ Thư Viện Pháp Luật.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về một số hướng dẫn về thanh toán dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 như sau:

- Hướng dẫn xác định giá và thanh toán đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tham khảo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm:

+ Đối với các trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

+ Đối với các trường hợp còn lại thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Thông tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Trường hợp lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách nhà nước bảo đảm, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì cơ sở y tế công lập (kể cả cơ sở khám, chữa bệnh) phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được hỗ trợ khi thu của người sử dụng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, với ngân sách nhà nước.

- Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại cột 2 Phụ lục I kèm theo Thông tư này, cơ sở y tế công lập (kể cả cơ sở khám, chữa bệnh) được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Trần Trang

635