Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2021/TT-BYT giá dịch vụ xét nghiệm SARS CoV 2

Số hiệu: 16/2021/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 08/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Mức thanh toán tối đa giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 08/11/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh:  

Mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động:

Mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

+ Trường hợp mẫu đơn:

Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

+ Trường hợp gộp mẫu:

Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16.

Thông tư 16/2021/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục trư ởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Phạm vi áp dụng:

a) Thông tư này áp dụng trong các trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 2. Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu; thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ và nhân viên y tế.

3. Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

1. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

a) Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh:

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại cột 1 mục I phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này. Mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động:

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại cột 1 mục II phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này. Mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

c) Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR:

- Trường hợp mẫu đơn: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại cột 1 mục III phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

- Trường hợp gộp mẫu: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy định tại cột 1 mục IV phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này, trong đó sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

a) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này: Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại cột 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4. Một số hướng dẫn về thanh toán

1. Hướng dẫn xác định giá và thanh toán đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tham khảo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm:

a) Đối với các trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Đối với các trường hợp còn lại thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Thông tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Trường hợp lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách nhà nước bảo đảm, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì cơ sở y tế công lập (kể cả cơ sở khám, chữa bệnh) phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được hỗ trợ khi thu của người sử dụng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, với ngân sách nhà nước.

4. Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối đa quy định tại cột 2 Phụ lục I kèm theo Thông tư này, cơ sở y tế công lập (kể cả cơ sở khám, chữa bệnh) được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Mức giá và thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện như sau:

1. Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở về trước và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR thực hiện từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 trở về trước: thanh toán chi phí xét nghiệm theo mức giá đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

2. Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh, xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR thực hiện từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh:

- Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

- Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Ví dụ đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng. Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp hiện hành.

b) Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch:

- Trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm tương tự như đối với trường hợp lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với xét nghiệm Real-time PCR thì tạm thời thu và thanh toán chi phí dịch vụ “lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm” theo mức giá 100.000 đồng/mẫu.

- Chi phí thực hiện xét nghiệm tạm thời thực hiện thực thanh thực chi; cụ thể: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

- Các chi phí về vật tư, hóa chất, điện, nước, nhân công liên quan đến quá trình thực hiện xét nghiệm: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

c) Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng:

- Thanh toán đối với mẫu đơn: áp dụng mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm. Trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện, cơ cấu giá như sau:

+ Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/mẫu;

+ Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/mẫu.

- Thanh toán đối với mẫu gộp:

+ Mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu;

+ Mức giá thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp; ví dụ: nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mẫu thì chia 10.

- Trường hợp gộp mẫu phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, các quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV và bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực.

2. Các cơ sở y tế công lập khi thực hiện xét nghiệm định kỳ cho cán bộ, nhân viên y tế, xét nghiệm cho người bệnh, người nhà bệnh nhân theo quy định về chuyên môn y tế phải thực hiện gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực tế của đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

3. Trường hợp xét nghiệm tự nguyện theo yêu cầu, xét nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp theo hợp đồng: các cơ sở y tế công lập thực hiện thu của người sử dụng dịch vụ hoặc thanh toán với các tổ chức, doanh nghiệp theo mức giá áp dụng cho đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm theo quy định.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, về đấu thầu đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC I

MỨC GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ

Mức giá (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm)

Mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm

A

B

1

2

I

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh

16.400

109.700

II

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động

38.500

186.600

III

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn, gồm:

166.800

518.400

1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

63.200

2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

103.600

IV

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp

1

Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi lấy mẫu)

94.300

1.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

31.600

1.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

62.700

1.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết)

1.3.1

Trường hợp gộp 2 que

270.100

1.3.2

Trường hợp gộp 3 que

211.500

1.3.3

Trường hợp gộp 4 que

182.200

1.3.4

Trường hợp gộp 5 que

164.600

2

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi lấy mẫu)

76.000

2.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

30.200

2.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

45.800

2.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết)

2.3.1

Trường hợp gộp 6 que

134.600

2.3.2

Trường hợp gộp 7 que

126.200

2.3.3

Trường hợp gộp 8 que

119.900

2.3.4

Trường hợp gộp 9 que

115.000

2.3.5

Trường hợp gộp 10 que

111.100

3

Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét nghiệm

139.300

3.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

65.900

3.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

73.400

3.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết)

3.3.1

Trường hợp gộp 2 mẫu

315.100

3.3.2

Trường hợp gộp 3 mẫu

256.500

3.3.3

Trường hợp gộp 4 mẫu

227.200

3.3.4

Trường hợp gộp 5 mẫu

209.600

4

Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm

122.500

4.1

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm

66.800

4.2

Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả

55.700

4.3

Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết)

4.3.1

Trường hợp gộp 6 mẫu

181.100

4.3.2

Trường hợp gộp 7 mẫu

172.700

4.3.3

Trường hợp gộp 8 mẫu

166.400

4.3.4

Trường hợp gộp 9 mẫu

161.500

4.3.5

Trường hợp gộp 10 mẫu

157.600

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Hướng dẫn dịch vụ “Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh” với mức tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là 109.700 đồng/xét nghiệm:

a) Ví dụ 1:

- Mức giá gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 16.400 đồng/xét nghiệm.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 50.000 đồng/test.

- Tổng chi phí thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 66.400 đồng/xét nghiệm.

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 66.400 đồng/xét nghiệm.

Đơn vị được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước là 66.400 đồng/xét nghiệm (không được thu và thanh toán theo mức tối đa 109.700 đồng/xét nghiệm).

b) Ví dụ 2:

- Mức giá gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 16.400 đồng/xét nghiệm.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 100.000 đồng/test

- Tổng chi phí thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 116.400 đồng/xét nghiệm.

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 109.700 đồng/xét nghiệm.

Đơn vị chỉ được thu của người bệnh, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 109.700 đồng/xét nghiệm; còn 6.700 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

2. Hướng dẫn xác định giá và thanh toán đối với dịch vụ Dịch vụ “Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR” mẫu đơn:

a) Ví dụ 1:

- Mức giá gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) là 166.800 đồng/xét nghiệm.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết) (hoặc mua sinh phẩm hóa chất rời cho phản ứng Realtime RT-PCR và sinh phẩm tách chiết) theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 300.000 đồng/test.

- Tổng chi phí dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR mẫu đơn là 466.800 đồng/xét nghiệm.

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR mẫu đơn là 466.800 đồng/xét nghiệm.

Đơn vị được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 466.800 đồng/xét nghiệm (không được thu và thanh toán theo mức tối đa 518.400 đồng/xét nghiệm).

b) Ví dụ 2:

- Mức giá gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) là 166.800 đồng/xét nghiệm.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết) (hoặc mua sinh phẩm hóa chất rời cho phản ứng Realtime RT-PCR và sinh phẩm tách chiết) theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 400.000 đồng/test.

- Tổng chi phí dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR mẫu đơn là 566.800 đồng.

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR mẫu đơn là 518.400 đồng/xét nghiệm.

Đơn vị được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 518.400 đồng/xét nghiệm; còn 48.400 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

3. Hướng dẫn xác định giá và thanh toán đối với dịch vụ Dịch vụ “Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR” mẫu gộp:

a) Ví dụ 1:

- Mức giá gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là theo mức tối đa quy định tại Thông tư này.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết) (hoặc mua sinh phẩm hóa chất rời cho phản ứng Realtime RT-PCR và sinh phẩm tách chiết) theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 300.000 đồng/test.

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR gộp mẫu được thực hiện như sau:

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 que tại thực địa thì mức giá là 154.300 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 31.600 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 62.700 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 60.000 đồng/xét nghiệm (300.000/5 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 5 mẫu).

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 8 que tại thực địa thì mức giá là 113.500 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 30.200 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 45.800 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 37.500 đồng/xét nghiệm (300.000/8 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 8 mẫu).

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm thì mức giá là 199.300 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 65.900 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 73.400 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 60.000 đồng/xét nghiệm (300.000/5 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 5 mẫu).

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 10 mẫu tại phòng xét nghiệm thì mức giá là 152.500 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 66.800 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 55.700 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 30.000 đồng/xét nghiệm (300.000/10 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 10 mẫu).

b) Ví dụ 2:

- Mức giá gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương của đơn vị theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là theo mức tối đa quy định tại Thông tư này.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm (phản ứng và tách chiết) (hoặc mua sinh phẩm hóa chất rời cho phản ứng Realtime RT-PCR và sinh phẩm tách chiết) theo kết quả đấu thầu của đơn vị là 400.000 đồng/test.

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR gộp mẫu trường hợp này được thực hiện như sau:

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 que tại thực địa thì tổng chi phí của 01 xét nghiệm là 174.300 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 31.600 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 62.700 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 80.000 đồng/xét nghiệm (400.000/5 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 5 mẫu).

Đơn vị chỉ được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 164.600 đồng/xét nghiệm; còn 9.700 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 8 que tại thực địa thì tổng chi phí của 01 xét nghiệm là 126.000 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 30.200 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 45.800 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 50.000 đồng/xét nghiệm (400.000/8 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 8 mẫu).

Đơn vị chỉ được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 119.900 đồng/xét nghiệm; còn 6.100 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm thì tổng chi phí của 01 xét nghiệm là 219.300 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 65.900 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 73.400 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 80.000 đồng/xét nghiệm (400.000/5 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 5 mẫu).

Đơn vị chỉ được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 209.600 đồng/xét nghiệm; còn 9.700 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

+ Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 10 mẫu tại phòng xét nghiệm thì tổng chi phí của 01 xét nghiệm là 162.500 đồng/xét nghiệm, bao gồm: chi phí lấy và bảo quản mẫu là 66.800 đồng/xét nghiệm; chi phí thực hiện xét nghiệm và trả kết quả là 55.700 đồng/xét nghiệm; chi phí sinh phẩm xét nghiệm là 35.100 đồng/xét nghiệm (400.000/10 do tính chi phí 1 sinh phẩm xét nghiệm chia cho 10 mẫu).

Đơn vị chỉ được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ bảo hiểm y tế (theo tỷ lệ), thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là 157.600 đồng/xét nghiệm; còn 4.900 đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị./.

MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 16/2021/TT-BYT

Hanoi, November 8, 2021

 

CIRCULAR

ON PRICES FOR SARS-COV-2 TESTING SERVICES

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment dated November 23, 2009;

Pursuant to the Law on Health Insurance dated November 14, 2008 and the Law on amendments to the Law on Health Insurance dated June 13, 2014;

Pursuant to the Law on Prices dated June 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2021/ND-CP dated June 21, 2021 on autonomy mechanism of public sector entities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 on elaboration of and guidelines for the Law on Prices; the Government’s Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 and the Government on amendments to Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 of the Government on elaboration of and guidelines for the Law on Prices;

Pursuant to Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Health promulgates a Circular on prices for SARS-CoV-2 testing services.

Article 1. Scope and application

1. Scope:

This Circular sets out prices for SARS-CoV-2 testing services, including taking specimens, storing specimens, performing tests and reporting results.

2. Scope:

a) This Circular applies to the following cases: payment for SARS-CoV-2 testing costs in accordance with the law on health insurance; SARS-CoV-2 testing service charges to be paid by users and to be covered by the state budget as prescribed in the Law on prevention and control of infectious diseases, except as provided for in point b hereof;

b) This Circular does not apply to cases that the costs incurred in taking specimens, storing specimens, performing tests and reporting results of SARS-CoV-2 in the community shall be covered by the state budget as prescribed in the Law on prevention and control of infectious diseases.

Article 2. Pricing breakdown of SARS-CoV-2 tests

Pricing breakdown of SARS-CoV-2 tests in this Circular:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The cost of salaries and wages by grades and steps, allowances and contributions according to the regime prescribed by the State for public sector entities according to the statutory pay rates specified in Decree No. 38/2019/ Decree-CP dated May 9, 2019 of the Government on statutory pay rates for officials and public employees and the armed forces; excluding allowances for health workers regarding COVID-19 prevention and control.

3. The cost of biologicals for testing SARS-CoV-2 according to actual use and buying prices in accordance with the law on procurement.

Article 3. Prices for SARS-CoV-2 testing services

1. Prices for SARS-CoV-2 testing services that are covered by the health insurance fund:

a) SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test:

The service price includes the direct cost, the cost of salaries and wages as prescribed in column 1 section I appendix I issued herewith plus the cost of biologicals for testing SARS-CoV-2 as provided for in clause 3 Article 2 hereof. The maximum price is VND 109,700/test.

b) Testing for SARS-CoV-2 by automatic or semi-automatic immunoassay machine:

The service price includes the direct cost, the cost of salaries and wages as prescribed in column 1 section II appendix I issued herewith plus the cost of biologicals for testing SARS-CoV-2 as provided for in clause 3 Article 2 hereof. The maximum price is VND 186,600/test.

c) Testing for SARS-CoV-2 using Real-time PCR technique:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For pooled specimens: The service price includes the direct cost, the cost of salaries and wages as prescribed in column 1 section IV appendix I issued herewith plus the cost of biologicals for testing SARS-CoV-2 as provided for in clause 3 Article 2 hereof, in which the biological are divided equally according to the total number of pooled specimens. The maximum price shall not exceed the price of pooled specimen testing as prescribed in column 2 Appendix I issued herewith.

2. Prices for SARS-CoV-2 testing services that are covered by the health insurance fund:

a) For state-owned healthcare facilities affiliated to provinces or central-affiliated cities and healthcare facilities affiliated to Ministries and central authorities located in the locality, except for the provision in point b hereof: The price shall be determined as prescribed in clause 1 hereof, in which the price shall include the direct cost and cost of salaries and wages (exclusive of biological) stipulated by the local competent authority but not exceeding the maximum price of the SARS-CoV-2 testing bracket as prescribed in column 1 Appendix I issued herewith;

b) For healthcare facilities affiliated to the Ministry of Health and special-class hospitals, class-I hospitals affiliated to Ministries and central authorities and public healthcare facilities that provide preventive medicine services: the prices are specified in clause 1 hereof.

Article 4. Guidelines for payments

1. Guidelines for determination of prices and payments for SARS-CoV-2 testing services refer to Appendix 2 issued with this Circular.

2. In case the health facility transfers specimens to a health facility qualified for Covid test confirmation:

a) For cases in which medical expenses are covered by the health insurance fund: payments shall be made as in subclinical services as per the law on health insurance;

b) For other cases, payments shall be made according to the prices for SARS-CoV-2 testing services quoted by the testing provider as prescribed in this Circular and the costs of biological quoted by the testing provider as per law on procurement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. If the costs incurred in testing performance are higher than the maximum price specified in column 2 Appendix I issued herewith, the public health facilities (including medical examination and treatment establishments) may use the financially autonomous fund or other legal sources of funds.

Article 5. Entry in force

1. This Circular comes into force as of November 10, 2021 to the end of December 31, 2022.

2. In case any document referred to in this Circular is superseded or amended, the new document shall prevail.

Article 6. Grandfather clause

The prices and payments for SARS-CoV-2 testing services before the effective date of this Circular shall apply as follows:

1. For SARS-CoV-2 rapid antigen tests performed from July 1, 2021 or earlier and SARS-CoV-2 tests using RT-PCR technique from May 28, 2021 or earlier:  the payments shall be made at the prices decided by the competent authorities in accordance with the Circular No. 13/2019/TT-BYT dated July 5, 2019 of the Minister of Health on amendments to Circular No. 39/2018/TT-BYT dated November 30, 2018 of the Minister of Health on the unification of prices for medical examination and treatment services covered by health insurance between hospitals of the same class nationwide and guide for the application of prices and payments for medical examination and treatment costs in certain cases; Circular No. 14/2019/TT-BYT dated July 5, 2019 of the Minister of Health on amendments to the Circular No. 37/2018/TT-BYT dated November 30, 2018 of the Ministry of Health on maximum prices of the price bracket for medical examination and treatment services that are not covered by the health insurance fund in the state-owned healthcare facilities and guide for the application of prices and payments for medical examination and treatment costs in certain cases.

2. For the SARS-CoV-2 rapid antigen test, the antigen test to detect SARS-CoV-2 on the immunoassay machine that have been performed from July 1, 2021 to the time this Circular takes effect and testing for SARS-CoV-2 using RT-PCR technique from May 28, 2021 to the effective date of this Circular:

a) SARS-CoV-2 rapid antigen test:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The testing costs based on actual payments: payments shall be made by each patient based on the actual number of rapid tests used for the patient and the test price according to the procurement result approved by the competent authority as per the law.

For example, the entity is approved by the competent authority for the quick test priced at VND 135,000/test based on the procurement result. If the holder of a health insurance card is eligible for health insurance coverage and is entitled to 80% of medical examination and treatment expenses, the health insurance fund shall, based on the scope and benefit level, cover rapid test expense of VND 135,000 x 80% = VND 108,000.  The co-payment of VND 27,000 and the costs incurred in taking specimens and reporting results shall be covered by the state budget according to current budgetary delegation.

b) Antigen test to detect SARS-CoV-2 on the immunoassay machine:

- If the specimen is taken and stored as it is taken and stored using Real-time PCR, temporarily charge VND 100,000/specimen for “taking and storing specimen”.

- The cost incurred in performing the test shall be paid according to actual payment; in specific: payments shall be made by each patient based on the actual number of rapid tests used for the patient and the test price according to the procurement result approved by the competent authority as per the law.

- Costs incurred in supplies, chemicals, power, water, human resources related to the performance of tests: the health facility shall pay and then settle these costs based on its delegated state budget regarding Covid-19 funding.

c) Testing for SARS-CoV-2 using Real-time PCR technique from oropharyngeal specimens:

- Payments for individual specimens:  applying service price No. 1735: Real-time PCR for bacteria/viruses/fungi/parasites specified in the appendix issued with Circular No. 13/2019 /TT-BYT dated July 5, 2019 of the Ministry of Health is VND 734,000/specimen.  If the entity that takes specimens must send the specimens to another entity for performing tests, the price structure is as follows:

+ Price for taking and storing specimens: VND 117,800/specimen;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Payments for pooled specimens:

+ Price for taking and storing specimens: VND 100,000/specimen;

+ Price for performing test equals VND 634,000 divided by the number of specimens being pooled; for example:  if 5 specimens are pooled into a test, then divided by 5; if 10 specimens are pooled, then divided by 10.

- In case a pooled specimen is found to be positive so the individual specimens must be further tested, the cost of performing the tests shall be charged for these individual specimens.

Article 7. Implementation

1. Health facilities are responsible for purchasing supplies, chemicals and biologicals for SARS-CoV-2 testing in accordance with the law on procurement and the provisions of Resolution No. 79/NQ-CP dated July 22, 2021 of the Government on procurement of drugs, chemicals, supplies, equipment and means for COVID-19 prevention and control, Resolution No. 86/NQ-CP dated August 6, 2021 of the Government on urgent measures to prevent and control the COVID-19 pandemic to implement Resolution 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 of the 15th National Assembly and ensure quality, thrift, efficiency, anti-waste, and anti-misconduct.

2. Public health facilities, when performing periodical tests of medical staff, and testing patients and patients' relatives according to health specialized regulations, must perform sample pooling following guidelines of the Ministry of Health and according to their actual circumstances, ensuring thrift and efficiency.

3. In case of voluntary testing upon requests, testing for organizations and enterprises under contracts:  public health facilities shall charge service users or organizations and businesses the prices applicable to those not covered by the health insurance fund and the costs of purchasing biologicals for testing according to regulations.

4. The Departments of Health of the provinces and central-affiliated cities shall, according to their functions and tasks, strengthen the inspection, or report to the provincial People's Committees to strengthen the inspection of the implementation of regulations of law on prices, bidding for health facilities in the area, strictly handle violations if any, eliminate the unreasonable increase of prices for testing services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Thuan

 

APPENDIX I

PRICES FOR SARS-COV-2 TESTING SERVICE
(Issued together with Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 of the Minister of Health)

No.

SERVICE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum price (inclusive of biologicals)

A

B

1

2

I

SARS-CoV-2 rapid antigen test

16.400

109.700

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Testing for SARS-CoV-2 by automatic or semi-automatic immunoassay machine

38.500

186.600

III

Testing for SARS-CoV-2 using Real-time PCR technique in case of individual specimen, including:

166.800

518.400

1

Taking and storing specimen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Performing test and reporting result

103.600

 

IV

Testing for SARS-CoV-2 using Real-time PCR technique in case of pooled specimen

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Less than or equal to 5 swabs are pooled on site (place where specimens are taken)

94.300

 

1.1

Taking and storing specimens

31.600

 

1.2

Performing test and reporting result

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.3

Total price for testing services inclusive of biologicals (reactions and extractions)

 

 

1.3.1

2 swabs are pooled

 

270.100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 swabs are pooled

 

211.500

1.3.3

4 swabs are pooled

 

182.200

1.3.4

5 swabs are pooled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

164.600

2

6-10 swabs are pooled on site (place where the specimens are taken)

76.000

 

2.1

Taking and storing specimens

30.200

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Performing test and reporting result

45.800

 

2.3

Total price for testing services inclusive of biologicals (reactions and extractions)

 

 

2.3.1

6 swabs are pooled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

134.600

2.3.2

7 swabs are pooled

 

126.200

2.3.3

8 swabs are pooled

 

119.900

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9 swabs are pooled

 

115.000

2.3.5

10 swabs are pooled

 

111.100

3

Pooling less than or equal to 5 specimens in lab

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.1

Taking and storing specimens

65.900

 

3.2

Performing test and reporting result

73.400

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total price for testing services inclusive of biologicals (reactions and extractions)

 

 

3.3.1

2 specimens are pooled

 

315.100

3.3.2

3 specimens are pooled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

256.500

3.3.3

4 specimens are pooled

 

227.200

3.3.4

5 specimens are pooled

 

209.600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pooling 6-10 specimens in lab

122.500

 

4.1

Taking and storing specimens

66.800

 

4.2

Performing test and reporting result

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.3

Total price for testing services inclusive of biologicals (reactions and extractions)

 

 

4.3.1

6 specimens are pooled

 

181.100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 specimens are pooled

 

172.700

4.3.3

8 specimens are pooled

 

166.400

4.3.4

9 specimens are pooled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

161.500

4.3.5

10 specimens are pooled

 

157.600

 

APPENDIX II

DETERMINATION OF PRICES AND PAYMENTS FOR SARS-COV-2 TESTING SERVICES
(Issued together with Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 of the Minister of Health)

1. Guidelines for “SARS-CoV-2 rapid antigen test” with maximum price inclusive of biologicals of VND 109,700/test:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The price including the direct cost, cost of salaries and wages of the health facility based on the medical prices covered by health insurance or approved by the competent authority is 16,400 VND/test.

- The cost of biologicals for testing according to the procurement result of the health facility is 50,000 VND/test.

- Total cost of performing the SARS-CoV-2 antigen rapid test is VND 66,400/test.

- Price for the SARS-CoV-2 antigen rapid test is VND 66,400/test.

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 66,400/test (the health facility may not charge the maximum price VND 109,700/test).

b) Example 2:

- The price including the direct cost, cost of salaries and wages the medical prices covered by health insurance or approved by the competent authority is 16,400 VND/test.

- The cost of biologicals for testing according to the procurement result is 100.000 VND/test.

- Total cost of performing the SARS-CoV-2 antigen rapid test is VND 116.400/test.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 109,700/test; the remaining cost of VND 6,700 shall be covered by the financially autonomous fund and other legal sources of fund of the health facility.

2. Guidelines for determination of prices and payments for “Testing for SARS-CoV-2 using Real-time PCR technique” with individual specimen:

a) Example 1:

- The price including the direct cost, cost of salaries and wages the medical prices covered by health insurance or approved by the competent authority (exclusive of biologicals) is 166.800 VND/test.

- Cost of biologicals (reactions and extractions) (or separate biological and chemical products for Real-time PCR and extraction biologicals) according to the procurement result of the health facility is VND 300,000/test.

- Total cost of performing SARS-CoV-2 test using Real-time PCR with individual specimen is VND 466.800/test.

- Price for SARS-CoV-2 test using Real-time PCR with individual specimen is VND 466.800/test.

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 466.800/test (the health facility may not charge the maximum price VND 518,400/test).

b) Example 2:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cost of biologicals (reactions and extractions) (or separate biological and chemical products for Real-time PCR and extraction biologicals) according to the procurement result of the health facility is VND 400,000/test.

- Total cost of performing SARS-CoV-2 test using Real-time PCR with individual specimen is VND 566.800/test.

- Price for SARS-CoV-2 test using Real-time PCR with individual specimen is VND 518.400/test.

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 518,400/test; the remaining cost of VND 48.400 shall be covered by the financially autonomous fund and other legal sources of fund of the health facility.

3. Guidelines for determination of prices and payments for “Testing for SARS-CoV-2 using Real-time PCR technique” with pooled specimen:

a) Example 1:

- The price including the direct cost, cost of salaries and wages the medical prices covered by health insurance or approved by the competent authority is the maximum price as prescribed in this Circular.

- Cost of biologicals (reactions and extractions) (or separate biological and chemical products for Real-time PCR and extraction biologicals) according to the procurement result of the health facility is VND 300,000/test.

- Price for SARS-CoV-2 test using Real-time PCR with pooled specimen:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ If the health facility pools 8 swabs together on site, the price is VND 113,500/test, inclusive of: the cost of taking and storing specimen of VND 30,200/test; the cost of performing test and reporting result of VND 452,800/test; the cost of biologicals of VND 37,500/test (300,000/5 as calculating the cost of a biological divided by 8 specimens):

+ If the health facility pools 5 swabs together in the lab, the price is VND 199,300/test, inclusive of: the cost of taking and storing specimen of VND 65,900/test; the cost of performing test and reporting result of VND 73,400/test; the cost of biologicals of VND 60,000/test (300,000/5 as calculating the cost of a biological divided by 5 specimens):

+ If the health facility pools 10 swabs together in the lab, the price is VND 152,500/test, inclusive of: the cost of taking and storing specimen of VND 66,800/test; the cost of performing test and reporting result of VND 55,700/test; the cost of biologicals of VND 30,000/test (300,000/10 as calculating the cost of a biological divided by 10 specimens):

b) Example 2:

- The price including the direct cost, cost of salaries and wages the medical prices covered by health insurance or approved by the competent authority is the maximum price as prescribed in this Circular.

- Cost of biologicals (reactions and extractions) (or separate biological and chemical products for Real-time PCR and extraction biologicals) according to the procurement result of the health facility is VND 400,000/test.

- Price for SARS-CoV-2 test using Real-time PCR with pooled specimen:

+ If the health facility pools 5 swabs together on site, the total cost is VND 174,300/test, inclusive of: the cost of taking and storing specimen of VND 31,600/test; the cost of performing test and reporting result of VND 62,700/test; the cost of biologicals of VND 80,000/test (400,000/5 as calculating the cost of a biological divided by 5 specimens).

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 164,600/test; the remaining cost of VND 9.700 shall be covered by the financially autonomous fund and other legal sources of fund of the health facility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 119,900/test; the remaining cost of VND 6.100 shall be covered by the financially autonomous fund and other legal sources of fund of the health facility.

+ If the health facility pools 5 swabs together in the lab, the total cost is VND 219,300/test, inclusive of: the cost of taking and storing specimen of VND 65,900/test; the cost of performing test and reporting result of VND 73,400/test; the cost of biologicals of VND 80,000/test (400,000/5 as calculating the cost of a biological divided by 5 specimens)

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 209,600/test; the remaining cost of VND 9.700 shall be covered by the financially autonomous fund and other legal sources of fund of the health facility.

+ If the health facility pools 10 swabs together in the lab, the total cost is VND 162,500/test, inclusive of: the cost of taking and storing specimen of VND 66,800/test; the cost of performing test and reporting result of VND 55,700/test; the cost of biologicals of VND 35,100/test (400,000/10 as calculating the cost of a biological divided by 10 specimens):

The health facility may only charge the person being tested, the health insurance fund (based on given portion),or the state budget VND 157,600/test; the remaining cost of VND 4.900 shall be covered by the financially autonomous fund and other legal sources of fund of the health facility./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.208

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!