Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đang đi làm thì có tự làm hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116 không?

14:41 10/11/21

Tôi đang đi làm và vẫn đóng BHTN đầy đủ. Tôi có thời gian bảo lưu đóng 17 tháng, tuy nhiên công ty tôi không có thông báo gì để làm hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Vậy tôi có được tự đăng ký nhận hỗ trợ này không? Khi nào thì hết hạn nộp vậy ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục thực hiện về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, chị vẫn đang làm việc tại công ty và vẫn đang tham gia BHTN thì công ty sẽ có trách nhiệm nhận danh sách do cơ quan BHXH gửi, đồng thời công khai cho NLĐ thông tin hưởng hỗ trợ. Do đó, trường hợp của chị không cần phải tự đăng ký để nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, công ty chị vẫn chưa thông báo hay công khai về thông tin hưởng thì chị có thể đợi tới 30/11/2021. Sau thời gian này chị có thể tự đăng ký để để nhận tiền hỗ trợ.

**Hình thức thực hiện:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Hồng Phượng

1,207