Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bố trí công việc khác cho lao động sau thời gian tạm hoãn hợp đồng được không?

14:08 25/04/20

Tôi có tạm hoãn hợp đồng với công ty đến ngày 04/5 thì đi làm lại, vậy khi đi làm lại công ty có được bố trí tôi làm công việc khác không, hay phải bố trí đúng vào công việc cũ? - Chị Hải Yến Nam Định).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

"1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới."

Theo đó, về nguyên tắc thì khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, công ty phải có trách nhiệm bố trí người lao động làm đúng công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết, nếu không bố trí được đúng công việc cũ thì công ty vẫn có thể thỏa thuận với NLĐ để làm công việc mới.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 31 Bộ Luật Lao động 2012:

"Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động."

Như vậy, người sử dụng lao động vẫn có thể áp dụng lý do dịch bệnh để có quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trong thời gian không quá 60 ngày cộng dồn trong một năm. Do đó, dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, sau khi người lao động đi làm lại sau thời gian tạm hoãn hợp đồng thì người sử dụng lao động vẫn có quyền bố trí tạm thời qua công việc khác.

Quang Bình 

826