Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có được tạm hoãn HĐLĐ trong thời gian dịch bệnh Covid-19?

09:14 25/04/20

Anh Quốc Dũng (Tiền Giang) hỏi: "Do tình hình dịch bệnh hiện nay đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, không có doanh thu để trả lương cho người lao động. Vậy công ty tôi có thể tạm hoãn HĐLĐ với người lao động được không?".

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Tại Mục 3 Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 hướng dẫn như sau:

“3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.”

Vì vậy, nếu trường hợp công ty vì thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, gặp khó khăn về thị trường do tình hình dịch bệnh Covid-19, không đủ khả năng chi trả chi phí hoạt động cũng như trả lương cho người lao động thì có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động trong khoảng thời gian này.

Chuyên viên Hồng Thuận 

484