Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5559/TCT-KK 2019 thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn chính

Số hiệu: 5559/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5559/TCT-KK
V/v Thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7398/CT-KK ngày 10/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương vướng mắc về xử lý đăng ký thuế cho đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới sáp nhập, hợp nhất. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2019; Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019; Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của y ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập, hợp nhất địa bàn hành chính cấp xã tại một số huyện tại tỉnh Hải Dương;

Tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế;

Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế khi sáp nhập, hợp nhất.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp có sáp nhập, hợp nhất địa bàn hành chính cấp xã cơ quan thuế hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã thực hiện các thủ tục đăng ký thuế như sau:

1. Trường hp các xã cũ hp nhất để thành lập xã mới trong cùng huyện:

- Đối với các xã cũ chấm dứt hoạt động: Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Ủy ban nhân dân xã cũ theo quy định.

- Đối với các xã mới thành lập: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định để được cấp mã số thuế mới.

2. Trường hp các xã sáp nhập vào 1 xã đang hoạt động trong cùng huyện:

- Đối với các xã sáp nhập: Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

- Đối với các xã đang hoạt động sau sáp nhập: Giữ nguyên mã số thuế của các y ban nhân dân xã đang hoạt động sau sáp nhập. Trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký thuế, Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định.

3. Trường hợp các xã thuộc huyện A được chuyển sang huyện B:

- Trường hợp huyện A và huyện B thuộc Chi cục Thuế khu vực: y ban nhân dân xã thực hiện thủ tục thay đi thông tin không làm thay đi cơ quan thuế quản lý theo quy định.

- Trường hp huyện A và huyện B thuộc 2 Chi cục Thuế khác nhau: Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin làm thay đổi cơ quan thuế quản lý theo quy định.

Tổng cục Thuế đã cập nhật danh mục xã/phường hợp nhất, sáp nhp và mới thành lập hoặc chuyển đổi sang huyện/TP khác trên Hệ thống các ứng dụng theo nội dung nêu tại công văn số 5221/TCT-CNTT ngày 13/12/2019 của Tng cục Thuế vviệc trin khai hệ thng đáp ứng việc sắp xếp các đơn v hành chính cp huyện, cp xã.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh, TP;

- Website TCT;
- Vụ DNNCN, Cục CNTT;

- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5559/TCT-KK ngày 30/12/2019 về thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.312

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!