Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3892/BGTVT-TC về xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 phần kinh phí hành chính, sự nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3892/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 01/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3892/BGTVT-TC
V/v Xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2012 phần kinh phí hành chính, sự nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Cục/Tổng cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT;
- Văn phòng Bộ GTVT;
- Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ GTVT;
- Viện Khoa học công nghệ & PT GTVT;
- Viện chiến lược & phát triển GTVT;
- Trung tâm công nghệ thông tin;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Tổng công ty Đường sắt VN;
- Tổng công Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV BĐATHH miền Bắc, miền Nam.

 

Ngày 16/6/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Để đảm bảo công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012 của Bộ GTVT theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính; khẩn trương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (phần thu, chi hành chính, sự nghiệp) năm 2012 gửi về Bộ GTVT. Nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012, các đơn vị thực hiện đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính. Bộ GTVT lưu ý các đơn vị một số nội dung chi tiết như sau:

I. Về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011

Các đơn vị đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được giao; về nội dung đánh giá chi tiết, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nêu rõ số liệu thực hiện của 6 tháng đầu năm 2011 và ước thực hiện cả năm 2011 của từng chỉ tiêu về thu phí, lệ phí; các nhiệm vụ chi NSNN của từng nguồn kinh phí; những tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ.

II. Về xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.

Yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2012, giai đoạn 2011 - 2015; các cơ chế, chính sách hiện hành và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí để xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2012 gửi Bộ GTVT đảm bảo đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, đúng mẫu biểu và thời hạn theo quy định. Bộ GTVT lưu ý thêm một số điểm dưới đây:

1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước: các đơn vị xây dựng chi tiết cho từng khoản thu phí và lệ phí. Về học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ; phí sử dụng đường bộ, phí phà lưu ý đến kế hoạch sắp xếp, xử lý các trạm thu phí, dự kiến điều chỉnh mức thu tại một số Phà, v.v…. Các khoản thu sự nghiệp mang tính chất giá dịch vụ kinh doanh của các cơ quan, đơn vị không thuộc nguồn thu NSNN, đề nghị các đơn vị lập dự toán riêng, không đưa vào khoản thu phí và lệ phí thuộc NSNN.

2. Về dự toán chi ngân sách Nhà nước: Các đơn vị cần chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao, kể cả các nhiệm vụ do chế độ chính sách mới ban hành và các nhiệm vụ khác mới phát sinh; Thuyết minh đầy đủ về nội dung chi đặc thù và chi không thường xuyên.

- Về dự toán cho nhiệm vụ chi không thường xuyên, chi đặc thù: Yêu cầu các đơn vị phải có thuyết minh chi tiết cho từng nhiệm vụ về các mặt như: sự cần thiết thực hiện, quy mô và dự kiến kinh phí thực hiện, tính đặc thù (đối với nhiệm vụ chi đặc thù).

- Về chi quản lý hành chính (gồm cả biên chế thanh tra): Các đơn vị thuyết minh rõ các nội dung sau:

+ Số biên chế được duyệt đến thời điểm lập dự toán, trong đó số biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có).

+ Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo lương tối thiểu 830.000 đồng/người/tháng do NSNN đảm bảo trên cơ sở Quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng, số NSNN bổ sung chênh lệch mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng so với 730.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng, sau khi trừ các nguồn cải cách tiền lương theo quy định - nếu có).

+ Xác định số đối tượng, mức ngân sách đảm bảo để thực hiện phụ cấp công vụ 10% cho đủ 12 tháng (sau khi trừ các nguồn cải cách tiền lương theo quy định).

+ Mức kinh phí đảm bảo theo định mức quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các khoản chi đặc thù (nếu có): Giải trình cơ sở pháp lý và thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù.

- Về chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: Thuyết minh rõ cơ sở xây dựng dự toán chi thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên ngành giáo dục; chi thực hiện cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP .

III. Về tổ chức thực hiện.

- Các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2011 và lập dự toán thu, chi NSNN năm 2012 của đơn vị mình gửi về Bộ GTVT trước ngày 10 tháng 7 năm 2011.

- Các đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2011, dự toán thu, chi NSNN năm 2012 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc để báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/7/2012.

- Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu đơn vị báo cáo chậm, Bộ không kịp tổng hợp dự toán thu, chi NSNN năm 2012 của đơn vị để làm cơ sở đề nghị ngân sách Nhà nước bố trí thì đơn vị tự chịu trách nhiệm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHCN; Vụ TCCB; Vụ Pháp chế; Vụ Môi trường; Vụ ATGT; Vụ Vận tải; Vụ QHQT.
- Lưu: VT - TC (Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3892/BGTVT-TC về xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 phần kinh phí hành chính, sự nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144