Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2147/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Mai Lương Khôi
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2147/BTP-KHTC
V/v đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Cục Kế hoạch - Tài chính;
- Chủ đầu tư các dự án.

Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19 (Nghị quyết 84/NQ-CP). Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP một cách nghiêm túc, hiệu quả. Xác định công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, quan trọng của đơn vị, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2020 đã được Bộ giao (bao gồm cả kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020).

2. Người đứng đầu (cấp quyết định đầu tư, cơ quan tham mưu cấp quyết định đầu tư, Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của dự án thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, Chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, giữa cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư trong việc đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Không để xảy ra tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số Chủ đầu tư, và cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thủ trưởng đơn vị kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

a) Đối với Cục Kế hoạch - Tài chính

- Hướng dẫn cụ thể một số dự án thực hiện nội dung “Cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020”. Rà soát, chủ động kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ khó khăn của từng dự án cụ thể.

- Bám sát, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Chủ động rà soát, báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền đối với những chủ đầu tư yếu kém về năng lực quản lý dự án, làm ảnh hưởng tiến độ của dự án.

- Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án; đôn đốc Chủ đầu tư và khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Lãnh đạo Bộ; rà soát và chịu trách nhiệm về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của Bộ Tư pháp.

b) Đối với Tổng cục Thi hành án dân sự

- Khẩn trương phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các dự án nằm trong kế hoạch khởi công năm 2020 khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thuộc thẩm quyền quản lý, khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, đã hết thời gian thực hiện dự án trong năm 2020, đề nghị Bộ bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án đã quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tổng hợp Kế hoạch giải ngân của từng Chủ đầu tư, từng dự án trên cơ sở đó, Tổng cục rà soát kỹ và cam kết rõ về trách nhiệm của Tổng cục đối với quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 (theo mẫu tại phụ lục 01 kèm theo) gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính trước ngày 25/6/2020.

- Chủ động theo dõi, rà soát tiến độ giải ngân các dự án, phối hợp Cục Kế hoạch - Tài chính để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn 2020 của Tổng cục phải gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính trước ngày 05/9/2020.

c) Đối với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

- Chủ động rà soát, thực hiện đồng bộ các quy trình, thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; hoàn thiện, thực hiện thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Kịp thời báo cáo cấp quyết định đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, đặc biệt đối với các dự án có khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (thực hiện báo cáo theo phụ lục số 03 kèm theo).

- Có Kế hoạch chi tiết giải ngân vốn đầu tư năm 2020, bao gồm cả kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 (nếu có) theo mẫu tại phụ lục 02 kèm theo, trong đó có cam kết rõ về trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi, quản lý vốn đầu tư công, gửi 01 bản về cấp Quyết định đầu tư, đồng thời gửi 01 bản về Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp để theo dõi, quản lý trước ngày 19/6/2020, đảm bảo đến ngày 15/8/2020 giải ngân 100% Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020; đến ngày 15/9/2020, giải ngân được tối thiểu 60% Kế hoạch vốn 2020 được giao.

- Chủ động đề nghị cấp Quyết định đầu tư điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 trước ngày 01/9/2020. Nếu dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 đúng thời hạn được quy định trên thì xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đề xuất Bộ cho phép kéo dài vốn. Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài của đơn vị (nếu có) gửi kèm Kế hoạch chi tiết giải ngân vốn đầu tư (trước ngày 19/6/2020).

- Các dự án trong kế hoạch khởi công mới năm 2020, Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có thể khởi công xây dựng chậm nhất trong tháng 8 năm 2020.

- Thực hiện nghiêm quy định về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án theo định kỳ đến 30/6/2020; đến 30/9/2020 và đến 31/12/2020 (riêng Ban Quản lý dự án thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng), Chủ đầu tư gửi báo cáo về cấp Quyết định đầu tư, đồng thời gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính để theo dõi và quản lý đúng quy định.

- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch do cấp có thẩm quyền quy định.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, chủ động rà soát, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo giải ngân 100% Kế hoạch vốn năm 2020 đã được Bộ trưởng giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Vụ Thi đua khen thưởng (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Phụ lục 01

 

BẢNG CAM KẾT KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC GIAO (bao gồm cả kế hoạch vốn 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang 2020)

(chi tiết theo dự án)

TT

Nội dung công việc

KẾ HOẠCH VỐN GIAO 2020 (bao gồm cả kéo dài)

Giải ngân đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch Giải ngân đến ngày 15/8

Kế hoạch Giải ngân đến ngày 15/9/2020 đối với KH vốn 2020

Kế hoạch Giải ngân đến ngày 31/1/2021 đối với KH vốn 2020

Tổng cộng giá trị giải ngân đến 31/1/2021

Ghi c

KH vốn kéo dài từ 2019 sang 2020 (nếu có)

KH vốn 2020

CỘNG

KH vốn kéo dài từ 2019 sang 2020 (nếu có)

KH vốn 2020

CỘNG

Vốn kéo dài (nếu có)

Vốn 2020

CỘNG

1

Dự án: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

BỘ TƯ PHÁP
Tên đơn vị

Phụ lục 02

 

BẢNG CAM KẾT KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC GIAO

(chi tiết theo nguồn vốn)

STT

Nội dung công việc

KẾ HOẠCH VỐN GIAO 2020 (bao gồm cả kéo dài)

Giải ngân đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch Giải ngân đến ngày 15/8

Kế hoạch Giải ngân đến ngày 15/9/2020 đối với KH vốn 2020

Kế hoạch Giải ngân đến ngày 31/1/2021 đối với KH vốn 2020

Tổng cộng giá trị giải ngân đến 31/1/2021

KH vốn kéo dài từ 2019 sang 2020 (nếu có)

KH vốn 2020

CỘNG

KH vốn kéo dài từ 2019 sang 2020 (nếu có)

KH vốn 2020

CỘNG

KH vốn kéo dài từ 2019 sang 2020 (nếu có)

KH vốn 2020

CỘNG

1

Dự án: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Chi phí xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Chi phí thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Chi phí Đền bù, giả phóng mặt bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Chi phí Quản lý dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Chi phí tư vấn đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

Chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tên gói thầu 1 hoặc nội dung chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các gói thầu đã triển khai xong thì Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để giải ngân theo đúng quy định, thanh lý hợp đồng (nếu cần thiết)

Chủ đầu tư chủ động xem xét, đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2020 và làm một biểu tương tự với Kế hoạch vốn sau điều chỉnh, đảm bảo yêu cầu của Bộ tại văn bản kèm theo.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Phụ lục 03

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN

TT

Nội dung công việc hoặc tên dự án

Quy mô (m2)

Theo dõi nguồn vốn (tr. đồng)

Theo dõi tiến độ

Theo dõi thực hiện dự án

TMĐT

Tổng dự toán

Vốn đã cấp và số liệu giải ngân vốn năm 2020

Lũy kế thanh toán đến thời điểm báo cáo

Thời gian thực hiện dự án

Tiến độ Hợp đồng TCXL chính

Khối lượng hoàn thành đến thời điểm BC

Thông tin về dự án hoàn thành

Tóm tắt tồn tại, vướng mắc

Kiến nghị

Vốn cấp đến thời điểm bc

Vốn kéo dài 2019

Vốn cấp năm 2020

Giải ngân đến thời điểm báo cáo

Khối ợng hoàn thành

Trong đó đã nghiệm thu

Ng.thu A-B

Nghiệm thu PCCC

Nghiêm Sở XD

Đưa vào SD

Giá trị QT hoặc đề nghị QT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2147/BTP-KHTC ngày 12/06/2020 về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168