Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3642/BHXH-TCCB hướng dẫn tuyển dụng viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3642/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 06/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3642/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn tuyển dụng viên chức

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp, trong năm 2010 và 2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện xét tuyển và thi tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội tỉnh) và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo kế hoạch tuyển dụng của ngành.

Để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với viên chức được xét tuyển và người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung sau:

I. VỀ VIỆC XÉT TUYỂN NĂM 2010:

1. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Tại quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ủy quyền cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức và xếp lương đối với viên chức được xét tuyển theo phê duyệt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngoài những viên chức đủ điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức và xếp lương vào ngạch, còn có một số viên chức được tuyển dụng và đang thực hiện chế độ tập sự. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá kết quả tập sự, quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch đối với những viên chức đạt yêu cầu (có quyết định ủy quyền riêng).

- Trường hợp viên chức không đạt yêu cầu tập sự, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương:

- Tổng Giám đốc quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức vào ngạch đối với viên chức được xét tuyển;

- Trường hợp viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, Thủ trưởng các đơn vị đánh giá kết quả tập sự của viên chức báo cáo Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết.

3. Quy trình và thủ tục công nhận kết quả tập sự, bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức gồm:

- Viên chức tập sự báo cáo kết quả trong thời gian tập sự;

- Nhận xét, đánh giá kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự đối với viên chức tập sự;

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức tập sự nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, kết quả công việc và đề nghị Thủ trưởng đơn vị quản lý viên chức công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức đối với viên chức đạt yêu cầu tập sự.

II. VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NĂM 2011:

1. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người được xét tuyển đặc cách và người trúng tuyển qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 (sau đây gọi tắt là người trúng tuyển).

2. Người trúng tuyển trước khi được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức phải thực hiện các chế độ hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng thử việc 02 tháng (60 ngày): Được ký kết với người trúng tuyển theo chức danh và vị trí đăng ký tuyển dụng. Hợp đồng thử việc là cơ sở để xem xét ký kết hợp đồng làm việc lần đầu. Việc ký kết hợp đồng thử việc và chế độ, chính sách của người thử việc được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động;

b) Hợp đồng làm việc lần đầu: Được ký kết khi người trúng tuyển hoàn thành và chấp hành tốt các nội dung và nhiệm vụ được giao trong thời gian hợp đồng thử việc (có mẫu hợp đồng kèm theo). Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn 12 tháng (riêng người trúng tuyển có trình độ đại học y - dược, hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn 9 tháng). Thời gian thực hiện hợp đồng làm việc lần đầu không được tính vào thời gian nâng bậc lương;

c) Người trúng tuyển đã có thời gian công tác ở các cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức khác và tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên, nếu đạt yêu cầu thử việc theo hợp đồng thử việc 02 tháng nói trên thì không phải hợp đồng làm việc lần đầu mà được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức sau khi kết thúc hợp đồng thử việc.

3. Tổng Giám đốc ủy quyền cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Ký kết hợp đồng thử việc đối với người trúng tuyển;

b) Ký kết hợp đồng làm việc lần đầu đối với người trúng tuyển hoàn thành hợp đồng thử việc;

c) Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức đối với người trúng tuyển đã hoàn thành hợp đồng thử việc và hợp đồng làm việc lần đầu (sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt).

4. Tổng Giám đốc ủy quyền cho Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ký kết hợp đồng thử việc và hợp đồng làm việc lần đầu đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổng Giám đốc quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành và chấp hành tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong thời gian hợp đồng thử việc và hợp đồng làm việc lần đầu.

5. Đối với những người trúng tuyển không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng làm việc lần đầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét để hủy bỏ kết quả công nhận trúng tuyển.

6. Về việc ký kết hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng thử việc: 60 ngày (02 tháng) kể từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/11/2011;

- Thời gian ký kết hợp đồng làm việc lần đầu: Sau khi kết thúc thời gian thử việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận xét, đánh giá kết quả thử việc để làm cơ sở ký kết hợp đồng làm việc lần đầu. Thời gian ký hợp đồng làm việc lần đầu từ ngày 01/01/2012 trở đi;

Việc ký kết hợp đồng làm việc lần đầu và các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp.

7. Về việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức:

- Sau khi kết thúc hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng làm việc lần đầu, nếu người trúng tuyển đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ngạch được tuyển dụng, ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức tốt thì được xem xét bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển thuộc diện không phải ký hợp đồng làm việc lần đầu, thời điểm bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức được tính từ ngày 01/01/2012. Đối với các trường hợp khác, việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức được tính từ thời điểm kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu.

8. Hồ sơ của người trúng tuyển:

a) Hồ sơ ký kết hợp đồng thử việc và hợp đồng làm việc lần đầu gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật do chính quyền địa phương nơi trú cấp.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ.

b) Hồ sơ đối với người được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật do chính quyền địa phương nơi trú cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ;

- Bản chụp các quyết định xếp lương hoặc hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động (mang theo bản chính để đối chiếu);

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức gồm:

+ Bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thử việc hoặc hợp đồng làm việc lần đầu có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng người trúng tuyển;

+ Bản nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thử việc hoặc hợp đồng làm việc lần đầu của người hướng dẫn thử việc đối với người trúng tuyển;

+ Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị quản lý người trúng tuyển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm:

1.1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xác minh nhân thân của người trúng tuyển. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể hoàn thiện hồ sơ và đến ký kết hợp đồng theo đúng thời hạn nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia hạn gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thời gian gia hạn tối đa là 30 ngày. Hết thời gian gia hạn mà người trúng tuyển không đến ký hợp đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hủy bỏ kết quả công nhận trúng tuyển.

1.2. Thực hiện ký kết hợp đồng và phân công người hướng dẫn thử việc với người trúng tuyển theo quy định.

1.3. Thực hiện chế độ báo cáo:

a) Đối với viên chức xét tuyển năm 2010 hết thời gian tập sự:

- Báo cáo số người được quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch đối với viên chức (biểu số 01) và gửi kèm theo quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức để Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo dõi, thẩm định;

- Báo cáo số người không đạt yêu cầu tập sự (biểu số 02) và gửi kèm theo hồ sơ cá nhân và hồ sơ đánh giá kết quả tập sự;

b) Đối với người trúng tuyển năm 2011:

- Báo cáo số người trúng tuyển đã hoàn thiện hồ sơ và ký kết hợp đồng thử việc (biểu số 03);

- Trước khi người trúng tuyển kết thúc thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc 15 ngày, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành yêu cầu thử việc, nếu đạt yêu cầu thì ký tiếp hợp đồng làm việc lần đầu và lập danh sách (biểu số 04) báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Sau khi người trúng tuyển kết thúc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, trong vòng 15 ngày, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo danh sách (biểu số 05) và gửi kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào ngạch viên chức để Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, phê duyệt (đơn vị người trúng tuyển thuộc đối tượng không phải ký hợp đồng làm việc lần đầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh lập danh sách đề nghị bổ nhiệm, vào ngạch viên chức theo mẫu số 05 sau khi hoàn thành hợp đồng thử việc).

Trường hợp người trúng tuyển không đạt yêu cầu theo hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng làm việc lần đầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo danh sách (biểu số 06) và gửi toàn bộ hồ sơ nhận xét đánh giá quá trình thử việc về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cử cán bộ về địa phương trực tiếp xem xét, thẩm định để có quyết định cuối cùng.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

2.1. Đối với viên chức xét tuyển năm 2010 hết thời gian tập sự:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự của viên chức tập sự và báo cáo Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ) xem xét, quyết định.

2.2. Đối với người trúng tuyển năm 2011:

a) Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Tổng hợp, trình Tổng Giám đốc phê duyệt danh sách và ký kết hợp đồng với người trúng tuyển;

- Thực hiện bàn giao người trúng tuyển cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Tổng hợp kết quả đánh giá thử việc hoặc kết quả làm việc lần đầu của các đơn vị đối với người trúng tuyển, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức.

b) Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ tiếp nhận người trúng tuyển; phân công công việc và người hướng dẫn thử việc đối với người trúng tuyển theo quy định;

- Đánh giá, nhận xét kết quả làm việc theo hợp đồng thử việc và hợp đồng làm việc lần đầu của người trúng tuyển do đơn vị quản lý, sử dụng gửi về Ban Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về việc tuyển dụng viên chức năm 2010 và năm 2011, Bảo hiểm xã hội các tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website BHXH (thông báo người trúng tuyển);
- Lưu VT, TCCB (12).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3642/BHXH-TCCB hướng dẫn tuyển dụng viên chức do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254