Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1205/TCHQ/PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1205/TCHQ/PC
V/v rà soát thủ tục hành chính trong ngành Hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính tại Công văn số 2246/TC-VP ngày 04 tháng 03 năm 2004 về việc xây dựng kế hoạch CCHC đến năm 2010, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiến hành rà soát ngay các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình để sửa đổi, loại bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở công việc hoặc kiến nghị, đề xuất với Tổng cục, Bộ, Chính phủ xem xét sửa đổi đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền; và triển khai thực hiện theo kế hoạch sau đây:

I. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT.

1. Trong từng đơn vị hải quan

- Thủ tục tiếp nhận, xử lý công văn giấy tờ, giải quyết các vụ việc của từng bộ phận chuyên môn.

- Thủ tục xây dựng, ban hành các văn bản, quyết định hành chính.

- Các quan hệ phối hợp về tham mưu, ý kiến giữa các bộ phận chuyên môn trong từng cơ quan, đơn vị ở các cấp hải quan.

- Thủ tục trình, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết công văn giấy tờ, vụ việc lên các cấp lãnh đạo.

2. Đơn vị Hải quan với các cấp với nhau và giữa Tổng cục Hải quan với Bộ Tài chính

2.1. Phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Bộ Tài chính với Tổng cục Hải quan.

2.2. Phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục Hải quan với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2.3. Phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Cục Hải quan với các Chi cục, tổ, dội trực thuộc.

2.4. Phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố với cá đơn vị tham mưu của Tổng cục;

2.5. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố với nhau.

3. Giữa Hải quan các cấp với các co quan, đơn vị hữu quan.

3.1. Quan hệ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục Hải quan với các đơn vị, ngành của Bộ Tài chính.

3.2. Quan hệ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục Hải quan với các Bộ, ngành liên quan.

3.3. Quan hệ, phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh, thành phố với các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành ở trên địa bàn hoạt động; với Uỷ ban nhân dân các cơ quan, đơn vị hữu quan thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương.

4. Giữa Hải quan các cấp với các tổ chức, cá nhân tham gia xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh.

4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hải quan trong các loại hình thủ tục hải quan và các thủ tục khác.

4.2. Thủ tục hải quan đối với các loại hình xuất- nhập khẩu, xuất - nhập cảnh (kể cả dừng thủ tục hải quan để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

4.3. Thủ tục cáp các loại giấy phép thuộc thẩm quyền của Hải quan.

4.4. Thủ tục đăng ký cấp mã số xuất-nhập khẩu.

4.5. Thủ tục kiểm tra, thu nộp, miễn thuế, truy thu, truy hoàn các loại thuế, lệ phí đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, phương tiện xuất - nhập cảnh;

4.6. Thủ tục kiểm tra sau thông quan.

4.7. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

4.8. Thủ tục thanh tra, kiểm tra.

4.9 Thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch

1.1. Các Cục, Vụ, đơn vị Hải quan trong toàn Ngành triển khai rà soát theo nội dung của mục I.1; và theo phân công cụ thể dưới đây.

1.2. Văn phòng Tổng cục rà soát theo nội dung của tiết: I.2.1, I.2.2, I.2.4, I.3.1, I.3.2.

1.3. Cục Điều tra Chống buôn lậu rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.3.2.

1.4. Vụ Giám sát quản lý rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.4.2, I.4.3.

1.5. Vụ Pháp chế rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4.7.

1.6. Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan rà soát theo nội dung của tiết I.2.4, I.3.1, I.4.4.

1.7. Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo rà soát theo nội dung của tiết: I.2.2, I.2.4, I.2.5, I.3.1.

1.8. Viện Nghiên cứu khoa học hải quan rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1.

1.9. Thanh tra Tổng cục Hải quan rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4,8, I.4.9.

1.10. Vụ Kiểm tra Thu thuế xuất-nhập khẩu rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4,5.

1.11. Cục Kiểm tra sau thông quan rà soát theo nội dung của tiết I.2.4, I.3.1, I.4.6.

1.12. Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát theo nội dung của tiết: I.2.3, I.2.4, I.3.3.

2. Thời hạn tiến độ thực hiện kế hoạch.

2.1. Thời hạn thực hiện: từ ngày 19 tháng 3 năm 2004 đến 19 tháng 4 năm 2004.

2.2. Các Cục, Vụ, đơn vị Hải quan trong toàn Ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo vụ theo phân công, gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế trước ngày 02 tháng 4 năm 2004.

2.3. Vụ Pháp chế chủ trì đầu mối giúp lãnh đạo Tổng cục tổng hợp kết quả và gửi lấy ý kiến các thành viên tổ cải cách hành chính của Ngành, chỉnh lý, làm báo cáo trình lãnh đạo Tổng cục ký gửi Bộ Tài chính trước ngày 19 tháng 4 năm 2004.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1205/TCHQ/PC ngày 19/03/2004 ngày 19/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc rà soát thủ tục hành chính trong ngành Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!