Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5745/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5745/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy NK theo chính sách NĐH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Để thực hiện việc truy thu, truy hoàn thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có công văn số 4687 TCT/NV3 ngày 09/12/2003 và công văn số 674 TCT/NV3 ngày 24/02/2003 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn các doanh nghiệp nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy chưa thực hiện nộp thuế bị truy thu năm 2001. Để giải quyết dứt điểm việc truy thu thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau đây:

- Yêu cầu các doanh nghiệp nợ thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 thực hiện nộp thuế bị truy thu theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4687 TCT/NV3 ngày 09/12/2003 và công văn số 674 TCT/NV3 ngày 24/2/2003 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

- Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 theo đúng hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, đề nghị Hải quan địa phương làm việc với Giám đốc doanh nghiệp, lập Biên bản xác định rõ các nội dung:

+ Lý do doanh nghiệp chưa thực hiện nộp thuế bị truy thu theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Kế hoạch nộp thuế truy thu cụ thể của doanh nghiệp với cơ quan Hải quan bằng văn bản theo từng tháng, chậm nhất bắt đầu từ ngày 01/01/2005.

- Để có đủ số liệu trình Bộ giải quyết các vấn đề tồn tại về việc truy thu thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001, 2002; đề nghị Hải quan các địa phương căn cứ hồ sơ hàng nhập khẩu, Biên bản quyết toán thuế, lập báo cáo theo mẫu đính kèm.

Biên bản làm việc với doanh nghiệp và báo cáo (theo mẫu đính kèm) phải được gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế) trước ngày 15/12/2004.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đồng chí Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đúng các nội dung nêu trên. Trường hợp vướng mắc đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời (điện thoại liên hệ: 04.8720224)./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP

V/V NỘP THUẾ GTGT LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU THEO CHÍNH SÁCH NỘI ĐỊA HOÁ NĂM 2001 VÀ NĂM 2002

Số TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ, mã số thuế

Việc nộp thuế GTGT năm 2001

Việc nộp thuế GTGT năm 2002

Ghi chú

Số thuế GTGT phải nộp theo thông báo

Số thuế GTGT phải nộp theo biên bản quyết toán

Số thuế GTGT đã thực nộp

Số thuế GTGT phải nộp theo thông báo

Số thuế GTGT phải nộp theo biên bản quyết toán

Số thuế GTGT đã thực nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên & số ĐT để liên hệ
trong khi tổng hợp (nếu có vướng mắc)

Ngày......... tháng.......... năm.......
Cục trưởng Cục Hải quan .........
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP

V/V TRUY THU THUẾ NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU THEO CHÍNH SÁCH NỘI ĐỊA HOÁ NĂM 2001 VÀ NĂM 2002

Số TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ, mã số thuế

Số thuế NK còn phải truy thu năm 2001

Số thuế NK còn phải truy thu năm 2002

Số thuế NK còn phải truy thu tính đến thời điểm báo cáo

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên & số ĐT để liên hệ
trong khi tổng hợp (nếu có vướng mắc)

Ngày......... tháng.......... năm.......
Cục trưởng Cục Hải quan .........
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP

V/V ÁP GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU THEO CHÍNH SÁCH NỘI ĐỊA HOÁ NĂM 2001

Số TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ, mã số thuế

Số lượng bộ linh kiện NK theo CS NĐH năm 2001

Số lượng bộ linh kiện đã áp giá tính thuế tối thiểu (nếu có)

Lý do áp dụng giá tính thuế tối thiểu

Số thuế NK chênh lệch do áp dụng giá tính thuế tối thiểu & giá tính thuế theo hợp đồng

Việc thực hiện nộp thuế của DN (nếu áp dụng giá tính thuế tối thiểu)

Số, ngày tờ khai

Số lượng

Số tiền đã nộp

Số tiền chưa nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên & số ĐT để liên hệ
trong khi tổng hợp (nếu có vướng mắc)

Ngày......... tháng.......... năm.......
Cục trưởng Cục Hải quan .........
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5745/TCHQ-KTTT ngày 26/11/2004 ngày 26/11/2004 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy NK theo chính sách NĐH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143