Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 54/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/TCHQ-GSQL
V/v khai báo đơn vị tính

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc vướng mắc khai báo số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khai hải quan xuất khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như sau:

1. Liên quan đến việc khai chỉ tiêu số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khai xuất khẩu:

- Số lượng (1): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo thực tế hoạt động giao dịch; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo thực tế giao dịch.

- Số lượng (2): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Liên quan đến số liệu tổng hợp trên Báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản xut xut khu tại mu s 25, chỉ tiêu 25.8 - đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và mẫu số 26, chỉ tiêu 26.8 - đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán sản phẩm xuất khẩu đã được hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư/ sản phm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên ô số lượng (1) của tờ khai hải quan.

Tng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH CK CX Mien Hua (thay tr/lời);(Đ/c: Km1954, Tân Khánh, Tân An, Long An)
- Công ty TNHH CPN DHL-VNPT (thay tr/lời); (Đ/c: 01 Huỳnh Tấn Phát, Hà Nội)
- Cục TXNK, Cục CNTT, Cục QLRR;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THE MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No. 54/TCHQ-GSQL
Re: declaration of units

Hanoi, January 7, 2021

 

To: Customs Departments of provinces and cities.

The General Department of Customs received reports from certain enterprises and local customs authorities about difficulties in declaration of the quantity (1) and quantity (2) on the export customs declaration as guided in Appendix I of the Circular No. 39/2018/TT-BTC dated April 20, 2018 of the Minister of Finance.  On this matter, the General Department of Customs requires the Customs Departments of provinces and cities to guide customs declarants to do as follows:

1. Regarding the declaration of quantity (1) and quantity (2) on the export declaration form:

- Quantity (1): box 1: enter the quantity of each item of exported goods according to the actual transaction; box 2: enter the unit code according to the actual transaction.

- Quantity (2): box 1: enter the quantity of each item of exported goods according to the unit specified in List of exported and imported goods of Vietnam; box 2: enter the unit code specified in the List of exported and imported goods of Vietnam.

2. Regarding the general data on the final statement for processed goods and exported goods in form No. 25, the item 25.8 - the units for the final statement of imported materials and supplies and form No. 26, the item 26.8 - the units for the final statement of exported products guided in Appendix I of Circular No. 39/2018/TT-BTC are the units of materials/supplies/products that are used in production management, purchase and sale of goods with foreign partners and are declared in the box quantity (1) of the customs declaration.

 ...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 54/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021 về việc vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.390

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130