Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5322/TCHQ-TXNK năm 2103 chấn chỉnh công tác giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5322/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5322/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 2446/HQHN-TXNK ngày 22/8/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc báo cáo, giải trình việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế theo nội dung nêu tại Biên bản làm việc ngày 12/8/2013 và công văn số 2465/HQHN-TXNK ngày 23/8/2013 báo cáo công tác kiểm tra, tham vn, xác định giá đối với mặt hàng cá hồi nguyên con đông lạnh, xuất xứ Nauy theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4654/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2013. Qua xem xét báo cáo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các nội dung giải trình của Cục Hải quan TP Hà Nội:

1.1- Tại công văn số 2446/HQHN-TXNK ngày 22/8/2013: Tổng cục Hải quan nhận thấy Cục Hải quan TP Hà Nội đã khắc phục một số tồn tại. Tuy nhiên, còn một số nội dung Cục Hi quan TP Hà Nội giải trình chưa đầy đủ và hp lý (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

1.2- Tại công văn số 2465/HQHN-TXNK ngày 23/8/2013: Cục Hải quan TP Hà Nội chưa nêu rõ được nguyên nhân, lý do chấp nhận trị giá khai báo của doanh nghiệp sau khi đã có chỉ đạo của Tổng cục Hải quan cũng như trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Để việc xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội;

- Thực hiện đúng những nội dung đã nêu tại Mục III Biên bản làm ngày 12/8/2013.

- Báo cáo rõ nội dung nêu tại điểm 1.2 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/9/2013.

- Tchức kiểm tra sau thông quan đối với các Công ty nhập khẩu mặt hàng cá hồi nguyên con đông lạnh, xuất xứ Nauy theo các tờ khai đã được Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài tổ chức tham vấn nhưng chấp nhận trị giá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tra tại Danh mục 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013, trường hợp phát hiện sai phạm thì thu đủ thuế và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Luật quản lý thuế.

2. Đối với một số kiến nghị nêu tại công văn 2446/HQHN-TXNK ngày 22/8/2013:

2.1. Vướng mắc trong quá trình tổ chức tham vấn:

- Căn cứ khoản 3, 4 Điều 19 Thông tư số 205/2010/TT- BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp xác định trị giá tính thuế được thực hiện dựa vào cơ sở dữ liệu giá, các tài liệu khách quan hợp pháp.

- Trưng hợp khó khăn về thông tin trong tham vấn và xác định giá thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hỗ trợ nguồn thông tin.

- Trường hợp các nguồn thông tin do Cục Hải quan TP Hà Nội thu thập được chứng minh mức giá trong Danh mục rủi ro về giá cp Tổng cục là không phù hp thì báo cáo về Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi, mc giá trong Danh mục quản lý rủi ro theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013.

2.2. Kiến nghị về thời hạn tham vấn và Danh mục quản lý rủi ro cấp Cục: Hiện nay Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để sửa đổi nội dung này tại Thông tư s 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 ca Bộ Tài chính trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

PHỤ LỤC

NHẬN XÉT GIẢI TRÌNH CỦA CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo công văn số 5322/TCHQ-TXNK ngày 09 tháng 9 năm 2013)

STT

SỐ TK

TÊN HÀNG

GIÁ KHAI BÁO

GIÁ XÁC ĐỊNH

TRẠNG THÁI

DANH MỤC QLRR

GIẢI TRÌNH

Ý KIẾN CỦA TNG CỤC HẢI QUAN

 

 

 

 

 

 

MỨC GIÁ

DM

 

 

1

Không xác định dấu hiệu nghi vấn

 

b

Đối vi DMQLRR cấp Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

5266/NKD ngày 05/6/2013

Mỹ phẩm hiệu SOTHYS PARIS - ACTIVE CONTOUR- AGE- DEFYING CREAM- Kem xóa nhăn vùng mắt - 15ML Code 186670 HSD 31/01/2016

17.3

17.33

Đen

20.20

Dòng 21 DM 1284 ngày 15/7/2013

Tại thời điểm thông quan hàng hóa (7/6/2013), Chi cục đã kiểm tra và nghi vấn giá khai báo của 06 mục hàng trên theo đúng quy định tại Thông tư 205/2010/TT- BTC, cập nhật tờ khai trị giá phương pháp 6 cho 06 mục hàng nêu trên. Tuy nhiên do thao tác cập nhật máy tính chưa đúng nên trên chương trình GTT01 chthể hiện tờ khai phương pháp 6 mà chưa thể hiện trạng thái dòng hàng đỏ. Sau khi phát hiện, Chi cục đã khắc phục ngay sai sót trên.

Ngày 04/9/2013 kiểm tra trên hệ thống GTT01 thấy dòng hàng này vn đtrạng thái dòng đen với mức giá 17.33USD không đúng với giải trình của Cục Hải quan TP Hà Nội

2

Đánh dấu nghi vn, xác định trị giá theo thông báo mẫu 1 thấp

 

 

124/NKD ngày 04/6/2013

vải dệt thoi in trơn, 100% Cotton kh63”, mật độ sợi 133*72, độ dầy sợi 40s*40s, trọng lượng 120gr/m2, xuất xứ Trung Quốc

1.45

1.7

Đỏ

2.75

Dòng 123 DM 5486

Tại thời điểm kiểm tra giá, trên hệ thống không có thông tin với mức giá như trong Danh mục QLRR là 2.75 USD, chỉ có mức giá cao nhất là 1.7 USD, nên Chi cục đã xác định giá 1.7 USD, doanh nghiệp đã chấp nhận nộp thuế không qua tham vấn.

Tại thời điểm xác định giá cán bộ kết xuất các dòng hàng được cho là hàng tương tự có mức giá khai báo, xác định cao nhất là 1.70USD mà không sử dụng các nguồn thông tin khác để xác định giá theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC và Quyết định 1102/QĐ-BTC. Do đó giải trình của Cục Hải quan TP Hà Nội là không hợp lý

3

Đánh dấu nghi vấn nhưng không tổ chức tham vấn

 

b

Đối vi DMQLRR cp Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

791/NKD ngày 18/3/2013

Thực phẩm chức năng làm giảm lão hóa da Triple Royal Jelly. Lọ 200 viên (1 viên=550mg).

4.69

4.69

Đỏ

5.00

Dòng 90/DM 3246 ngày 27/12/2012

Chi cục đã tiến hành tham vấn. Căn cứ nội dung giải trình và các tài liệu liên quan đến giá mà DN xuất trình, căn cứ dữ liệu tra cứu mặt hàng tương tự, giống hệt trên GTT01, Chi cục đã chấp nhận trị giá khai báo trong tham vn, cập nhật đầy đủ kết qu tham vn trên hệ thống GTT01

Cục Hải quan TP Hà Nội đã xây dựng mức giá kiểm tra tại DM 3246 ngày 27/12/2012 theo đó scó đầy đủ nguồn thông tin để xây dựng mức giá kim tra. Do đó giải trình của Cục Hải quan TP Hà Nội là không hợp lý

4

Đánh dấn nghi vấn tchức tham vấn nhưng xác định trgiá sau tham vấn thấp hơn DMQLRR cấp Tổng cục, cấp cục

 

b

Đối với  DMQLRR cấp Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

1178/NKD ngày 14/6/2013

Thanh nhựa định hình upvc các loại dài <= 6m, rộng và dày 1cm - 8cm dùng làm cửa nhựa chưa gia công chưa khoan lỗ hiệu chữ trung quốc

1.3

1.3

Đỏ

1.50

Dòng 1 trang 7 DM 1284 ngày 17/5/2013

Chi cục đã tiến hành tham vấn, thi điểm tham vấn, chi cục đã thu thập thông tin tại các ngun: giá bán tại thtrường nội địa, chứng từ do DN xuất trình, cơ sở dliệu trên GTT01, Danh mục QLRR của Cục HQ Lạng Sơn 1USD/kg, DN giải trình được các nghi vn của cơ quan HQ. Do vậy Chi cục không có đủ cơ sở bác bỏ, nên đã chp nhận trị giá khai báo của DN

Cục Hải quan TP Hà Nội đã xây dng mc giá kiểm tra tại DM 1284 ngày 17/5/2013 theo đó đã có đầy đủ nguồn thông tin để xây dựng mức giá kiểm tra. Do đó giải trình của Cục Hải quan TP Hà Nội là không hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5322/TCHQ-TXNK năm 2103 chấn chỉnh công tác giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7