Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4515/TCHQ-GSQL triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2012 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4515/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4515/TCHQ-GSQL
V/v triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch thu NSNN năm 2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 16/8/2012, Tổng cục Hải quan có công văn số 4314/TCHQ-TXNK về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch thu Ngân sách Nhà nước năm 2012, trong đó có giải pháp liên quan đến công tác giám sát quản lý về hải quan; Đtrin khai có hiệu quả giải pháp này và góp phần thực hiện nhiệm vụ thu nộp ngân sách, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1/ Đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất:

Thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại điểm 4 công văn số 2873/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2012 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX. Theo đó, đối với các lô hàng tạm nhập hết thời hạn được phép lưu giữ tại Việt Nam và thời gian ân hạn thuế (135 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai), nếu doanh nghiệp chưa đến thanh khoản hồ sơ tạm nhập thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập ra quyết định ấn định thuế đi với lô hàng tạm nhập thông thường và dừng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của doanh nghiệp (theo Biểu số 1).

Riêng đi với mặt hàng thuộc diện tạm dừng xuất khẩu, tạm dừng nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm nhập khu, đề nghị các Đơn vị thống kê theo Biu số 2 gửi kèm và đề xuất các biện pháp xử lý.

2/ Đi với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu:

Trên cơ sở báo cáo số lượng hợp đồng gia công, tờ khai nhập khu sản xut hàng xuất khẩu quá hạn chưa thanh khoản đến 31/8/2012, đề nghị các đơn vị rà soát lại và ra quyết định n định thuế nhập khu, thuế GTGT theo quy định (theo Biểu số 3).

3/ Đối với hàng hóa của DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu:

Kiểm tra rà soát lại việc kiểm tra, tính thuế và thu thuế đối với hồ sơ các lô hàng của DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khu bán cho doanh nghiệp nội địa để thu đủ các loại thuế theo quy định

4/ Đối với mặt hàng xe ô tô chở người nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều hồi hương:

Kiểm tra, rà soát lại việc cấp phép và làm thủ tục nhập khu đảm bảo việc cấp phép đúng đối tượng; thủ tục hải quan, chính sách thuế đúng quy định.

5/ Kiểm tra hồ sơ hải quan các lô hàng có xuất xứ từ ASEAN và Trung Quốc đã được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt:

a) Đối với C/O mẫu D:

Các đơn vị kim tra, rà soát lại các tờ khai có C/O mẫu D đã được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT từ năm 2009 đến nay, nếu phát hiện có vận đơn chở suốt không được cấp tại nước thành viên xuất khẩu thì thng kê và xác định lại số tiền thuế của các tờ khai theo mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường. Việc ấn định thuế và truy thu sẽ thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. (theo Biểu số 4)

b) Đối với C/O mẫu E:

Các đon vị kim tra, rà soát lại các tờ khai có C/O mẫu E đã được hưởng mức thuế suất thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ASEAN - Trung Quc trước ngày 1/1/2011, nếu phát hiện có hóa đơn thương mại được cấp bởi công ty có trụ sở tại nước thứ ba không phải là nước thành viên của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) hoặc một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó thì tiến hành ấn định thuế theo mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường (theo Biu số 5).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc khẩn trương trin khai kiểm tra, rà soát, phân loại, tính thuế, ấn định thuế và báo cáo kết quả về Tng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 30/10/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC): Đphối hợp;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Cục Hải quan: ………..

BIỂU SỐ 1

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG KINH DOANH TNTX QUÁ HẠN CHƯA THANH KHOẢN
(Theo công văn số 45
15/TCHQ-GSQL ngày 28/8/2012)

TT

Tên Chi cục

Số lượng tờ khai tm nhp

Lý do ấn định (t khai)

Tiền thuế ấn định (VNĐ)

Vướng mắc, kiến nghị

Thiếu chng từ

Hàng chưa thực xuất

Lý do khác

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thu khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Chi cục Hải quan A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục hải quan....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp toàn Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

CỤC TRƯỞNG

Ghi chú: - Cột (3): Số lượng tờ khai tạm nhập quá hạn 135 ngày chưa thanh khoản;

 - Cột (4), (5), (6): Ghi theo số lượng tờ khai.

 

Cục Hải quan: ………..

BIỂU SỐ 2

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH DOANH TNTX CÁC MẶT HÀNG THUỘC DIỆN TẠM DỪNG XUẤT KHẨU, TẠM DỪNG NHẬP KHẨU, CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU QUÁ HẠN CHƯA THANH KHOẢN
(Theo công văn số 4515/TCHQ-GSQL
ngày 28/8/2012)

TT

Tên hàng

Lượng

Trị giá (USD)

Tờ khai tạm nhập (số hiệu, ngày đăng ký)

Giấy phép tạm nhập (s, ngày cấp, ngày hết hạn)

Tờ khai tái xuất (số hiệu, ngày đăng ký)

Lý do chưa thanh khoản

Vướng mc, kiến nghị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

CỤC TRƯỞNG

 

Cục Hải quan: ………..

BIỂU SỐ 3

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG, SXXK QUÁ HẠN CHƯA THANH KHOẢN
(Theo công văn số 4515/TCHQ-GSQL
ngày 28/8/2012)

TT

Tên Chi cục

Slượng hợp đồng/ t khai

Lý do ấn định (hợp đồng/tờ khai)

Tiền thuế ấn định (VNĐ)

Vướng mắc, kiến nghị

Giải thể, phá sản

Không có địa chỉ, mất tích

Chây ỳ

Tạm ngừng hot động

Bị khởi t

Nguyên nhân khác

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thu khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

Chi cục Hải quan A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục hải quan....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng hợp toàn Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

CỤC TRƯỞNG

Ghi chú: - Cột (3): Slượng tờ khai nhập sản xut xuất khẩu hoặc hợp đng gia công quá hạn chưa thanh khoản;

 - Cột (4), (5), (6), (7), (8), (9): Ghi theo slượng tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu hoặc hợp đồng gia công.

 

Cục Hải quan: ………..

BIỂU SỐ 4

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TRUY THU THUẾ DO HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO C/O MẪU D CÓ VẬN ĐƠN DO NƯỚC THỨ 3 CẤP
(Theo công văn số 4515/TCHQ-GSQL
ngày 28/8/2012)

TT

Tên Chi cục

Tng stờ khai

Tng squyết đnh

Số thuế trước đã tính (VNĐ)

Sthuế nay tính lại (VNĐ)

Tiền thuế ấn định phải nộp (VNĐ)

Vướng mắc, kiến nghị

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

Chi cục Hải quan A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục hải quan....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp toàn Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

CỤC TRƯỞNG

 

Cục Hải quan: ………..

BIỂU SỐ 5

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TRUY THU THUẾ DO HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO C/O MẪU E CÓ HÓA ĐƠN DO NƯỚC THỨ 3 CẤP
(Theo công văn số 4515/TCHQ-GSQL ngày 28/8/2012)

TT

Tên Chi cục

Tng số tờ khai

Tng s quyết định

Tiền thuế ấn định (VNĐ)

Tiền thuế ấn định (VNĐ)

Tiền thuế n định (VNĐ)

Vướng mắc, kiến nghị

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

Thuế XNK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

Chi cục Hải quan A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục hải quan....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp toàn Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

CỤC TRƯỞNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4515/TCHQ-GSQL triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2012 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.713

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141