Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3254/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3254/TCHQ/GSQL
V/v: thuế đối với hàng tái nhập
và xác nhận thực xuất.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Công ty hữu hạn PANGRIM NEOTEX
(địa chỉ: phường Bến Gót, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 05/05-PRNT-CT ngày 2/6/2005 của Công ty hữu hạn PANGRIM NEOTEX về thuế đối với hàng tái nhập và việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề thuế đối với hàng tái nhập: Căn cứ qui định tại Khoản 1.8, Điểm 1, Mục I, phần E, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa của Công ty đã xuất khẩu nay phải nhập khẩu trở lại nếu có đủ điều kiện và hồ sơ nêu tại qui định trên sẽ không phải nộp thuế nhập khẩu. Trong tờ khai Hải quan doanh nghiệp không phải tính thuế nhập khẩu cho lô hàng tái nhập, nhưng phải khai rõ hàng tái nhập trở lại vì lý do không đảm bảo chất lượng, nhập theo tờ khai xuất khẩu số…ngày…tháng…năm và gửi kèm hồ sơ không phải nộp thuế cho cơ quan Hải quan.

2. Về việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu:

- Việc cơ quan Hải quan chưa xác nhận thực xuất trên tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu là lỗi của cán bộ công chức hải quan khi giám sát hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan sẽ chấn chỉnh đơn vị Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu cho lô hàng của Công ty. Tuy nhiên, theo giải trình của Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc Cục Hải quan An Giang tại công văn số 39/CV-HQVX ngày 14/3/2005, thì khi làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, đại diện doanh nghiệp đã không xuất trình tờ khai xuất khẩu, mà chỉ xuất trình Biên bản bàn giao hàng hóa chuyển cửa khẩu, do đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương chỉ xác nhận vào Biên bản bàn giao và hồi báo cho đơn vị Hải quan gửi theo qui định.

Việc đại diện của Công ty (là Công ty GEMADEPT) làm mất tờ khai hải quan xuất khẩu (bản gốc) và khi làm thủ tục xuất khẩu cho hàng hóa tại cửa khẩu xuất cuối cùng không xuất trình tờ khai xuất khẩu để cơ quan Hải quan xác nhận thực xuất là lỗi của Công ty GEMADEPT. Cơ quan Hải quan không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

- Việc xác nhận thực xuất được thực hiện trên tờ khai Hải quan xuất khẩu (bản gốc). Cơ quan Hải quan không thực hiện việc xác nhận thực xuất trên bản sao tờ khai xuất khẩu, mà chỉ có thể cung cấp các chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu như Biên bản bàn giao hàng hóa chuyển cửa khẩu và các chứng từ khác (nếu có). Trường hợp này, để làm việc với cơ quan thuế nội địa về lô hàng xuất khẩu, đề nghị Công ty có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế cho phép khi làm thủ tục quyết toán thuế cho lô hàng xuất khẩu này Công ty chỉ cần xuất trình tờ khai xuất khẩu (bản sao chưa có xác nhận thực xuất); chứng từ vận chuyển lô hàng, quãng đường vận chuyển do hãng vận tải xác nhận; chứng từ thanh toán lô hàng xuất khẩu; Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất cuối cùng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan có liên quan để được giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ: An Giang,
TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội
(để biết và thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3254/TCHQ/GSQL ngày 16/08/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế đối với hàng tái nhập và việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!