Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2240TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2240TCHQ/KTTT
V/v: bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội
(Số 6, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 187/NSTP ngày 26/5/2005 của Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội về việc xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ quyết định hoàn thuế số: 112/QĐ-SB ngày 17/5/2005; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Cục Hải quan Tp. Hải phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hải phòng phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 cua Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải phòng để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/cáo)
- Lưu VP, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2240 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan thành phố Hải phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!