Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2230/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QLCL-CL1
V/v triển khai thực hiện các Quyết định mới ban hành của Bộ NN-PTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6;
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu.

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 về việc áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu; Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011 ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản và Quyết định số 2646/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011 ban hành một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

(chi tiết đăng tải tại website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn).

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo và đề nghị các đơn vị cập nhật, nghiên cứu các Quyết định nêu trên để triển khai theo đúng quy định. Ngoài ra, Cục làm rõ một số nội dung như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011: tần suất lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada được thực hiện theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011.

2. Thực hiện Quyết định số 2646/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011:

- Quyết định 2646 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu (không trực tiếp sản xuất, chỉ thu mua, thuê gia công lô hàng thủy sản để xuất khẩu hoặc doanh nghiệp xuất ủy thác đứng tên nhà nhập khẩu trong Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm/chứng thư cấp cho lô hàng) khi xuất khẩu các lô hàng thực phẩm thủy sản (bao gồm cả thủy sản sống) thuộc diện phải kiểm tra, chứng nhận nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam hoặc của nước nhập khẩu (quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT).

- Trường hợp lô hàng thủy sản bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo hoặc Cơ quan kiểm tra phát hiện vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản, Cơ quan kiểm tra có văn bản đồng gửi cơ sở sản xuất lô hàng và Chủ hàng yêu cầu phối hợp thực hiện các biện pháp xử lý (truy xuất nguồn gốc lô hàng, tổ chức điều tra nguyên nhân dẫn đến lô hàng không đạt chất lượng, an toàn thực phẩm, thiết lập và thực hiện hành động khắc phục, lập và gửi báo cáo giải trình,…). Trường hợp Chủ hàng không thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Cơ quan kiểm tra, các Trung tâm vùng báo cáo Cục và đề xuất áp dụng biện pháp xử lý phù hợp, kể cả việc không cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm/chứng thư cho Chủ hàng.

3. Thực hiện Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011: đối với lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu xuất khẩu vào thị trường không yêu cầu lô hàng được kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm bởi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản theo quy định của nước nhập khẩu hoặc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Cơ sở sản xuất/Chủ hàng phải đăng ký lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu tạp chất đối với 100% các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu theo đúng quy định tại Điều 1, Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL.

- Các Trung tâm vùng thực hiện kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận CL, ATTP theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT nếu lô hàng đạt yêu cầu, trong đó lưu ý gạch ngang (Strikethrough) nội dung 2 và 3 trong Mục II Giấy chứng nhận.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được hướng dẫn bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Cơ quan Trung Bộ, Nam Bộ;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2230/QLCL-CL1 ngày 24/11/2011 triển khai thực hiện Quyết định mới do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.673

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!