Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2092/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2092/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2092/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hủy tờ khai.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Qua xem xét công văn số 194/HQBP-NV ngày 29/3/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về hướng dẫn thủ tục hủy tờ khai, Tổng cục Hải quan nhận thấy có một số nội dung không đúng qui định như sau:

1. Về việc hủy tờ khai (nêu tại điểm I, công văn số 194/HQBP-NV):

- Khoản 1, Điều 18 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung qui định:

“1. Hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu, tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký”.

- Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung qui định: “….tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký”.

- Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định: “Trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu người khai hải quan có lý do chính đáng, có văn bản đề nghị và được Chi cục trưởng Hải quan chấp thuận thì được bổ sung, sửa chữa tờ khai hải quan đã đăng ký; trường hợp thay đổi loại hình xuất khẩu, nhập khẩu thì được thay tờ khai hải quan khác”.

Căn cứ qui định trên, việc hủy tờ khai được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Quá thời hạn 15 ngày mà hàng hóa chưa được làm thủ tục hải quan hoặc chưa có hàng đến (đối với hàng nhập khẩu).

+ Thay đổi loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc Cục Hải quan Bình Phước hướng dẫn doanh nghiệp được hủy tờ khai xuất khẩu đã có quyết định được miễn kiểm tra thực tế hoặc tờ khai xuất khẩu đã kiểm tra thực tế là không đúng qui định hiện hành, vì mọi sự điều chỉnh tờ khai phải thực hiện trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế.

Tờ khai đã được kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc đã có quyết định miễn kiểm tra thực tế thì không được hủy.

Việc lưu trữ tờ khai đã hủy thực hiện đúng qui định về lưu trữ.

2. Đối với các tờ khai hải quan bị mất (nêu tại điểm II.1, II.2 công văn số 194/HQBP-NV):

Tờ khai Hải quan do doanh nghiệp làm mất trong quá trình làm thủ tục hải quan không thuộc diện được hủy theo qui định của Luật Hải quan, mà phải hướng dẫn riêng, cụ thể:

- Đơn vị Hải quan chủ quản nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai làm mất có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp truy tìm tờ khai đã mất.

- Trường hợp không thể truy tìm được tờ khai đã mất, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý doanh nghiệp phải thông báo các thông tin cụ thể về tờ khai đã bị mất trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc.

- Thông báo cho Cục thuế địa phương các thông tin cụ thể về tờ khai đã mất không có giá trị pháp lý để thực hiện thanh khoản, hoàn thuế….

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết, t/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2092/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.135
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78