Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1853/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1853/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết chứng từ thanh toán hàng tái xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: - Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4/32/HQTP-NV ngày 09/12/2001 số 119/HQTP-NV ngày 11/01/2005, số 908/HQTP.NV ngày 11/4/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn không số ngày 06/01/2005 của Công ty TNHH Khoa Y về việc: giải quyết chứng từ thanh toán đối với hàmg tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại trường hợp cho Công ty TNHH Khoa Y, nếu hàng nhập khẩu còn lưu kho tại cửa khẩu dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan, được phép tái xuất (hàng không ra khỏi khu vực quản lý của Hải quan) đúng như báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chío Minh tại công văn số 908/HQTP.NV ngày 11/4/2005, thì được xét hoàn thuế/không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1.1, Mục 1, phần E Thông tư số 87/2004TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Về việc chứng từ thanh toán: Nếu đã áp dụng quy định hoàn thuế tại Điểm 1.1 Mục I, phần E TT 87 thì trong hồ sơ xét hoàn thuế không yêu cầu phải có chứng từ thanh toán. Tuy nhiên, chứng từ thanh toán đã được doanh nghiệp nộp và hợp thành hồ sơ hải quan: căn cứ Phụ lục hợp đồng và giải trình của Công ty tại công văn không số ngày 19/11/2004 gửi Chi cục Hải quan KV 4-1, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tham khảo để xử lý theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết kiểm tra hồ sơ, xử lý không thu thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo tổng cục
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1853/TCHQ-KTTT ngày 13/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết chứng từ thanh toán đối với hàmg tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!