Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 171/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 171/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 171/TCHQ-CCHĐH
V/v triển khai chính thức TTHQĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước.

Ngày 07/1/2013 Ban Cải cách Hiện đại hóa nhận được công văn số 36/HQBP-HĐH ngày 5/1/2013 của Cục Hải quan Bình Phước đề nghị triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Bình Phước. Về một số đề nghị của Cục Hải quan Bình Phước, Ban Cải cách Hiện đại hóa có ý kiến như sau:

1. Về thời gian triển khai chính thức:

Căn cứ công văn số 7303/TCHQ-CCHĐH ngày 27/12/2012 của Tổng cục về việc hướng dẫn triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP , Ban Cải cách Hiện đại hóa đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế chủ động triển khai.

2. Về việc cử cán bộ hỗ trợ triển khai

Để hỗ trợ triển khai TTHQĐT theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan đã thành lập 02 Tổ hỗ trợ triển khai gồm Tổ hỗ trợ kỹ thuật (theo Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ngày 12/11/2012) và Tổ hỗ trợ nghiệp vụ (theo Quyết định số 2487/QĐ-TCHQ ngày 06/11/2012). Do đó, đề nghị Cục Hải quan Bình Phước căn cứ vào các nội dung cần hỗ trợ để liên hệ với Lãnh đạo của các Tổ trên.

(Đầu mối liên hệ: Đ/c Bùi Thị Thu Hoài - Chuyên viên, Ban Cải cách Hiện đại hóa, ĐT: 0934423889 và Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Chuyên viên, Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan, ĐT: 01689666899)

Ban Cải cách Hiện đại hóa thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Cục GSQL, Ban QLRR, Cục CNTT&TKHQ, Cục TXNK, Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 171/TCHQ-CCHĐH triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.786
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234